ESF projekts

 

eiropas socialais fonds es zils dzeltens

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātes 1.2.1.1.4. „
Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekts Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” 
(Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/ VIAA/001). 

Sākot ar 2009. gada septembri Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola piedalās Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātes 1.2.1.1.4. „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projektā Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” (Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/ VIAA/001). Projekts skolā norit jau sesto mācību gadu. Tā īstenošana paredzēta līdz 2015. gada 31. augustam.

Projekta mērķis ir veicināt sākotnējās profesionālās izglītības programmu pievilcību, lai palielinātu jauniešu motivāciju apgūt profesionālo izglītību un iegūt profesionālu kvalifikāciju.

Projekta mērķa grupa ir izglītojamie profesionālās izglītības programmās.

Konkursā par ESF ikmēneša mērķstipendiju piedalās EDMV I – III kursu audzēkņi, kuri ir sekmīgi mācību priekšmetos un kuriem nav vairāk par 2 neattaisnotām stundām nedēļā.

Izglītojamais nevar piedalīties mērķstipendiju konkursā ja

- veselības vai cita iemesla dēļ ir akadēmiskajā atvaļinājumā;

- atrodas grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumā.

Mērķstipendijas tiek piešķirtas konkursa kārtībā, sākot ar audzēkni, kuram ir augstākais sekmju vidējais vērtējums un mazāks kavējumu skaits. Ja projekta finansējuma fonds nav pietiekams visu stipendiju apmaksai, tad audzēkņi ar zemākām vidējām atzīmēm stipendiju konkursa dēļ var nesaņemt.

Piešķirot mērķstipendiju tiek ņemti vērā iepriekšējā mācību mēneša mācību rezultāti.

Piešķirot stipendiju par eksāmenu sesijas laiku, vērā ņem pēdējo mācību vērtējumu, eksāmenu rezultāti netiek ņemti vērā. Mērķstipendiju nepiešķir par jūliju un augustu.

Mērķstipendijas apmērs vienam audzēknim:

- pirmā kursa izglītojamam 14,23 - 28,46 EUR mēnesī;

- otrā un trešā kursa izglītojamam 28,46 - 71,14 EUR mēnesī.

Mērķstipendiju nepiešķir šādos gadījumos:

- ja ikmēneša sekmju vidējais vērtējums ir mazāks par 4 ballēm;

ja mācību sniegums nav ieskaitīts (nav atestēts);

ja neattaisnotie mācību stundu kavējumi pārsniedz divas mācību stundas mācību nedēļā;

- ja izglītojamam ir izteikts rājiens par EDMV iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu.

Mācību kavējumu attaisnojoši dokumenti ir:

- ārsta, ārstniecības iestādes, valsts vai pašvaldību iestādes izsniegts dokuments (piemēram, ārsta zīme; izziņa par piedalīšanos tiesas sēdē, u.c.); 

- EDMV direktora rīkojums (piemēram, par attaisnotiem kavējumiem sakarā ar dalību konkursos, koncertos, citos pasākumos).

Vecāku izziņa nav attaisnojošs dokuments.

Mērķstipendijas apmēru aprēķina, balstoties uz iepriekšējā mēneša sekmju vidējo vērtējumu:

Iepriekšējā mēneša

sekmju vidējais vērtējums

Mērķstipendijas apmērs (euro)

1. kurss

2., 3. kurss

9,00 – 10,00

28,46

71,14

8,00 - 8,99

21,34

49,80

6,00 - 7,99

17,07

35,57

4,00 - 5,99

14,23

28,46

Mērķstipendiju jautājumos, lūdzam, griezties pie projekta administrētājiem:

Projekta koordinators

Jānis Karulis

67610407

29864162

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekta grāmatvedis

Regīna Vasiļjeva

67614630

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

INFORMĀCIJA

par Eiropas Sociālā fonda projekta Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” īstenoto aktivitāšu rezultātiem un turpmāk plānotajiem pasākumiem:

(1) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts  „Sākotnējās profesionāls izglītības pievilcības veicināšana” - 2010./2011. mācību gada rezultāti SKAITĻOS .

(2) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” - pasākumi 2011./2012. mācību gadā .

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair