Skats skolas vēsturē

    Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola dibināta 1945. gadā kā īpaši apdāvināto audzēkņu mūzikas vidusskola pie Latvijas Valsts Konservatorijas. Sākot ar 1992. gadu skolas nosaukums ir Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas Emīla Dārziņa mūzikas skola. Kopš 2002. gada skolu sauc par Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolu (saīsināti - EDMV).

    Skola ir valsts nozīmes vidējā profesionālā mākslas mācību iestāde, kas pastāvēšanas gados sniegusi nozīmīgu devumu Latvijas kultūrai. Skola atrodas Latvijas Kultūras ministrijas pārziņā.

Par mūsu skolu

    Skolas pamatuzdevums - izglītot un profesionāli sagatavot tālākām studijām Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un citās augstskolās audzēkņus ar spilgtām muzikālām un personības dotībām. Līdztekus profesionālajai izglītībai, EDMV audzēkņiem nodrošina arī vispārējo pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību, kas ietverta īstenotajās profesionālās izglītības programmās. Mācības pamatizglītībā noris latviešu un krievu valodas plūsmās.

Skolas audzēkņi

    Budžeta audzēkņi, to mācības apmaksā un garantē valsts. 2010./2011. mācību gadā skolās mācījās 329 skolēni.
    Sagatavošanas klasē mācās 5 - 7 gadus veci audzēkņi, to mācības sedz skolenu vecāki vai citas fiziskas un juridiskas personas.
    Budžeta audzēkņu skaits tiek reglamentēts atbilstoši valsts finansējuma iedalījumam.
   Audzēkņi, sākot ar I kursu saņem stipendiju, tās apmēru nosaka EDMV stipendiju piešķiršanas reglaments, balstīts uz MK noteikumiem. Kopš 2008. gada septembra skolas I - III kursu izglītojamie saņem arī Eiropas Savienības Sociālā fonda stipendijas. Tās pieškir, atbilstoši audzēkņu sekmēm, ik mēnesi konkursa kārtībā.

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair