Izglītības programma: Solfedžo (2.-9. klasei un I kursam)

2. klasē

1. Dziedāt:

°         gammas ­¯

°         tetrahordi ¯­

°         T53 ­¯, noturīgās pakāpes

°         atrisināt nenoturīgās pakāpes

°         noturīgos intervālus – l3, m3, t4, t5, t8

°         l2, m2 uz visām pakāpēm ar atrisinājumu.

2. Noteikt pēc dzirdes:

3. Solfedžēt no lapas:

(piem. Nelsone. Solfedžo 1.kl. 1999. – 55 - 57 u.c.)

4. Pierakstīt diktātu:

( piem. Rozenberga. Diktāti 1., 2. kl. 1997. – 34., 42 u.c.)

3. klasē

1. Dziedāt:

°         gammas, tetrahordus

°         T S D akordu apvērsumus ­, S D atrisinot T

°         visus noturīgos intervālus ­¯

°         sekundas, tercas uz visām pakāpēm ar atrisin.

°         t1, m2, l2, m3, l3, t4, t5 ­¯

°         M53, m 53, M63, m63, M64, m64

2. Noteikt pēc dzirdes:

(piem. m3 (III) m3 (II) l3 (I) )

3. Solfedžēt no lapas:

4. Pierakstīt diktātu:

(piem. Rozenberga. Diktāti 1., 2. kl. 1997 – 80, 109, 123 u.c.

5. Metroritmi:

4. klasē

1. Dziedāt:

°         gammas, tetrahordus

°         T S D ­¯, ASE (3 – 4), piem T53 S64 T53

°         noturīgos intervālus ­¯, ISE (3 – 4), piem. t8 (I) m3 (III) t4 (II) t5 (I)

°         l2 (IV), m7 (V)

°         visus vienkāršos intervālus ­¯

°         M, m akordu apvērsumus, pm53

2. Noteikt pēc dzirdes:

3. Solfedžēt no lapas

4. Pierakstīt diktātu

(piem. Rozenberga. Diktāti 3., 4. kl. 1998 – 93, 95, 97 u.c.

5. Metroritmi:

                 STĀJOTIES 5.KLASĒ

1. Zināt, dziedāt, klausīties:

            • maž. un min. (3 veidus) līdz 3 zīmēm

            noturīgos intervālus tonalitātē ↑ ↓ no visām noturīgajām pakāpēm

            vienkāršos intervālus ↑ no skaņas ārpus tonalitātes

            intervālus (gan tonalitātē,gan no skaņas): l2 (IV); m7 (V); pm5 (VII); pl4 (IV)

             akordus (gan tonalitātē,gan no skaņas): S53; S63; S64→T

                                                                             D53; D63; D64→T

                                                                             Pm53 (VII)→T

                                                                            D7→T

            intervālu un akordu secības (5-6), piem.:

t5 (I) t4 (II) m3 (III) l2 (IV) pl4 (IV) m6 (III) 

T53 D63 T53 D64 T63 S53 T63

         solfedžēt melodiju no lapas tonalitātēs līdz 3 zīmēm (3.-4.kl.līmenī)  

2. Eksāmena gaita:

            Rakstiskā daļa:

            vienbalsīgs diktāts (spēlē 8 reizes)

            intervālu secība (5-6 elementi, spēlē 3 reizes)

            akordu secība (5-6 elementi, spēlē 3 reizes)

            Mutiskā daļa:

            skaņkārtu dziedāšana

            akordu un intervālu atrisinājumi tonalitātē un no skaņas

            solfedžēšanano lapas

STĀJOTIES 6.KLASĒ

1. Zināt, dziedāt, klausīties:

            • maž. un min. (3 veidus) līdz 4 zīmēm

            noturīgos intervālus tonalitātē ↑ ↓ no visām noturīgajām pakāpēm

            vienkāršos intervālus ↑ ↓ no skaņas ārpus tonalitātes

            intervālus (gan tonalitātē,gan no skaņas): l2 (IV); m7 (V); pm5 (VII); pl4 (IV)

            akordus (gan tonalitātē,gan no skaņas): S53; S63; S64→T

                                                                             D53; D63; D64→T

                                                                             Pm53 (VII)→T

                                                                            D7→T

            intervālu un akordu secības (5-6), piem.:

m6 (III) t5 (V) l3 (I) m3 (III) l2 (IV) pl4 (IV) m6 (III)

T63 T53 S64 S64(h) D63 T53

            solfedžēt melodiju no lapas tonalitātēs līdz 4 zīmēm (4.-5.kl.līmenī)

2. Eksāmena gaita:

            Rakstiskā daļa:

            vienbalsīgs diktāts (spēlē 8 reizes)

            10 mūzikas elementi (katru spēlē 2 reizes), piem.:

1. pl4-m6

  dab.Maž,min.

2. melodiskais

    minors

3. pm5-m3

     harm. min.

4. M63

5. t4, m2

6. pm53-t

    harm.min.

7. m64

8. D7- T

    Maž.

9. m7-m6

    min.

10. t5

intervālu secība (5-6 elementi, spēlē 3 reizes)

            akordu secība (5-6 elementi, spēlē 3 reizes)

            Mutiskā daļa:

            skaņkārtu dziedāšana

            akordu un intervālu atrisinājumi tonalitātē un no skaņas

         • solfedžēšana no lapas

STĀJOTIES 7.KLASĒ

1. Zināt, dziedāt, klausīties:

            • maž. un min. (3 veidus) līdz 5 zīmēm

            noturīgos intervālus tonalitātē ↑ ↓ no visām noturīgajām pakāpēm

            vienkāršos intervālus ↑ ↓ no skaņas ārpus tonalitātes

            intervālus (gan tonalitātē,gan no skaņas):

                                    l2 (IV); m7 (V); pm5 (VII,II); pl4(IV,VI)

            akordus (gan tonalitātē,gan no skaņas): S53; S63; S64→T

                                                                             D53; D63; D64→T

                                                                             Pm53 (VII, II)→T

                                                                            D7apvērsumi→T

            intervālu un akordu secības (6-8), piem.:

t8 (I) m6 (III) t5 (V) m7 (V) l6 (V) pm5 (VII) l3 (I)

T63 S53 S64 D63 D65 T53

            solfedžēt melodiju no lapas tonalitātēs līdz 5 zīmēm (5.-6.kl.līmenī)

2. Eksāmena gaita:

            Rakstiskā daļa:

            vienbalsīgs diktāts (spēlē 8 reizes)

            10 mūzikas elementi (katru spēlē 2 reizes), piem.:

1. pl4-l6

  harm. Maž.

2. D63-t53

    harm. min.

3. pm5-m3

     harm. min.

4. m64

5. S53 S53h T63 Maž.

6. D64-t63

    harm.min.

7. pm5-m3

    harm,Maž

8. D7- T

    Maž.

9. l7; t5

10. pm 53-T

   harm.Maž.

 

intervālu secība (6-8 elementi, spēlē 3 reizes)

            akordu secība (6-8 elementi, spēlē 3 reizes)

            Mutiskā daļa:

            skaņkārtu dziedāšana

            akordu un intervālu atrisinājumi tonalitātē un no skaņas

            • solfedžēšana no lapas

STĀJOTIES 8.KLASĒ        

1. Zināt, dziedāt, klausīties:

            • maž. un min. (3 veidus) līdz 6 zīmēm

            noturīgos intervālus tonalitātē ↑ ↓ no visām noturīgajām pakāpēm

            vienkāršos intervālus ↑ ↓ no skaņas ārpus tonalitātes

            intervālus (gan tonalitātē,gan no skaņas):

                                    l2 (IV); m7 (V); pm5 (VII,II); pl4(IV,VI); pl2(VI); pm7(VII)

            akordus (gan tonalitātē,gan no skaņas): S53; S63; S64→T

                                                                             D53; D63; D64→T

                                                                             Pm53 (VII, II)→T

                                                                            D7apvērsumi→T

                                                                           VII7→T un caur dison.D

            intervālu un akordu secības (6-8), piem.:

t5 (I) m6 (VII) m7 (V) pl4 (VI↓) l6 (V) pm7 (VII) t5 (I)

T63 S53 D2 T63 D64 D43 T53 VII7 T53

            solfedžēt melodiju no lapas tonalitātēs līdz 6 zīmēm (6.-7.kl.līmenī)

2. Eksāmena gaita:

            Rakstiskā daļa:

            vienbalsīgs diktāts (spēlē 8 reizes)

            10 mūzikas elementi (katru spēlē 2 reizes), piem.:

1.D64 D43 T53Maž.

2. pm5-m3

    harm. min.

3. VII7 D65 T53 dab.Maž.

4. l7; t5

5. D43-T53

    min.

6. pl4-l6

    harm.Maž.

7. M63

   

8. pl2-t4 harm.Maž.,min.

9. D2-t63

harm.min.

10. harm.Maž.

  

 

 

 

 

       

            • intervālu secība (6-8 elementi, spēlē 3 reizes)

            akordu secība (6-8 elementi, spēlē 3 reizes)

            Mutiskā daļa:

            skaņkārtu dziedāšana

            akordu un intervālu atrisinājumi tonalitātē un no skaņas

            solfedžēšana no lapas

STĀJOTIES 9.KLASĒ        

1. Zināt, dziedāt, klausīties:

            • maž. un min. (3 veidus) līdz 7 zīmēm

            noturīgos intervālus tonalitātē ↑ ↓ no visām noturīgajām pakāpēm

            vienkāršos intervālus ↑ ↓ no skaņas ārpus tonalitātes

            • intervālus (gan tonalitātē,gan no skaņas): l2 (IV); m7 (V); pm5 (VII,II); pl4(IV,VI); pl2(VI); pm7(VII);

            akordus (gan tonalitātē,gan no skaņas): S53; S63; S64→T

                                                                             D53; D63; D64→T

                                                                             Pm53 –T (VII; II)

                                                                            D7apvērsumi→T

                                                                           VII7; pmVII7→T un caur dison.D

            intervālu un akordu secības (6-8), piem.:

                                    t8 (I) m7 (II) l6 (III) pm7 (VII↑) t5 (I) pm5 (VII↑) m3 (I)

T63 D64 D43 T53 VII7 pmVII7 D65 T53

            solfedžēt melodiju no lapas tonalitātēs līdz 6-7 zīmēm (7.-8.kl.līmenī)

2. Eksāmena gaita:

            Rakstiskā daļa:

            vienbalsīgs diktāts (spēlē 8 reizes)

            10 mūzikas elementi (katru spēlē 2 reizes), piem.:

1.VII7 pmVII7 D65 T53Maž.

2. pm5-m3

    harm. min.

3. D64 D43 T53 Maž.

4. pl4-l6

    harm.Maž.

5. D53 D2 t63 min.

6. pm7-t5

harm.Maž.,min.

7. D7-VI

   harm.min.

8. m64

9. harm.Maž.

10. m3; l7

 

 

 

 

 

intervālu secība (6-8 elementi, spēlē 3 reizes)

            akordu secība (6-8 elementi, spēlē 3 reizes)

            Mutiskā daļa:

            skaņkārtu dziedāšana

            akordu un intervālu atrisinājumi tonalitātē un no skaņas

         • solfedžēšana no lapas

STĀJOTIES I KURSĀ        

1. Zināt, dziedāt, klausīties:

            • maž. un min. (3 veidus) līdz 7 zīmēm

            • senās skaņkārtas

            noturīgos intervālus tonalitātē ↑ ↓ no visām noturīgajām pakāpēm

            vienkāršos intervālus ↑ ↓ no skaņas ārpus tonalitātes

            intervālus (gan tonalitātē,gan no skaņas): l2 (IV); m7 (V); pm5 (VII,II); pl4(IV,VI); pl2(VI); pm7(VII); pm4(MIII; mVII↑); pl5 (MVI↓; mIII)

            akordus (gan tonalitātē,gan no skaņas): S53; S63; S64→T

                                                                             D53; D63; D64→T

                                                                             Pm53 (VII, II)→T un apvērsumi

                                                                            D7apvērsumi→T; VI

                                                             VII7; pmVII7apvērsumi→T un caur dison.

            intervālu un akordu secības (8-10), piem.:

 

l3 (I) t4 (II) m6 (III) pl2 (VI↓) t4 (V) pm4 (III) m3 (III) l6 (II) m10 (VII) t8 (I)

T63 S53 II7 D43 T53 S63 VII2 pmVII2 D7 T 

            • solfedžēt melodiju no lapas tonalitātēs līdz 7 zīmēm (8.-9.kl.līmenī)

2. Eksāmena gaita:

            Rakstiskā daļa:

            divbalsīgs diktāts (spēlē 8 reizes)

            10 mūzikas elementi (katru spēlē 2 reizes), piem.:

1. VII65 D43 T53

    Dab.Maž. 

2. pm7 t5 harm. Maž.,min.

3. pmVII2 D7 t

     harm.min.

4. D2 t63 harm.min.

5. pl5 l6

    harm. Maž.

6. D43 – T53

harm.min.

7. pm5-m3

   harm.Maž.

8. m64

9.miksolādiskā skaņkārta

10. m10, l7,

 

 

 

 

 

 

intervālu secība (8-10 elementi, spēlē 3 reizes)

            akordu secība (8-10 elementi, spēlē 3 reizes)

            Mutiskā daļa:

            skaņkārtu dziedāšana

            akordu un intervālu atrisinājumi tonalitātē un no skaņas

            solfedžēšana no lapas

 

Visit www.fbetting.co.uk Review Betfair