<br />

Kā pieteikties mācībām Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā?

<br />
<br />

Uzņemšanas prasības

<br />

Uzņemšanas prasības

<br />
Taustiņinstrumentu spēle

Stājoties 1.kljāatskaņo:♫ 1 polifonijas skaņdarbs♫ 1 lielās formas skaņdarbs♫ 1 etīde♫ 1 miniatūra.<strong>Izglītības programma: <em>Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle (2.-9. klasei un I un III kursam) </em></strong><strong>2. , 3. klasē</strong>♫ polifons skaņdarbs (piem., J. S. Baha mazā prelūdija)♫ izvērstas formas skaņdarbs (sonātes I daļa, variācijas)♫ etīde♫ liriska rakstura skaņdarbs<strong>4. klasē</strong>♫ polifons skaņdarbs (piem., J. S. Bahs 2 balsīga invencija)♫ izvērstas formas skaņdarbs (sonātes I daļa)♫ etīde♫ liriska rakstura skaņdarbs<strong>5. klasē</strong>♫ polifons skaņdarbs (piem., J. S. Bahs 3 balsīga invencija)♫ izvērstas formas skaņdarbs (sonātes I daļa)♫ etīde♫ liriska rakstura skaņdarbs<strong>6. klasē</strong>♫ polifons skaņdarbs (piem., J. S. Bahs 3 balsīga invencija vai no Mazām prelūdijām un fūgām)♫ izvērstas formas skaņdarbs (sonātes, koncerta I daļa)♫ 2 etīdes (viena no K. Černi op.299)♫ liriska rakstura skaņdarbs<strong>7. klasē</strong>♫ polifons skaņdarbs (J. S. Bahs LTK I / II)♫ pārējais kā 6. kl.<strong>8. klasē</strong>♫ polifons skaņdarbs (piem., J. S. Bahs Franču svītas, LTK I / II)♫ izvērstas formas skaņdarbs (sonātes, koncerta I vai II, III daļas)♫ 2 etīdes (viena ieteicama oktāvu tehnikā)♫ liriska rakstura skaņdarbs<strong>9. klasē</strong>♫ polifons skaņdarbs (piem., J.S. Bahs / D. Šostakovičs)♫ pārējais kā 8. kl.<strong>I kursā</strong>♫ polifons skaņdarbs (J. S. Bahs LTK I / II)♫ klasiskās sonātes I daļa♫ 2 etīdes (viena no tām – dubultnošu tehnikā)♫ liriska rakstura skaņdarbs<strong>II kursā</strong>♫ polifons skaņdarbs ♫ izvērstas formas skaņdarbs♫ lirisks skaņdarbs<strong>III kursā</strong>♫ polifons skaņdarbs (ieteicams XX gs.)♫ izvērstas formas skaņdarbs♫ koncertetīde vai virtuozs skaņdarbs<br />

<br />
Stīgu instrumentu spēle

Stīgu instrumentu spēle – vijoles, alta, čella, kontrabasa un arfas specialitātēs (2.- 9. klasei un I – III kursam)<strong>2. klasē</strong>♫ izvērstas formas skaņdarbs (koncerta I d. vai II un III d., variācijas)<strong>3., 4., 5., 6. klasē</strong>♫ izvērstas formas skaņdarbs♫ skaņdarbs 7. klasē♫ izvērstas formas skaņdarbs♫ skaņdarbs♫ etīde<strong>8.., 9. klasē</strong>♫ izvērstas formas skaņdarbs♫ skaņdarbs♫ etīde♫ polifons skaņdarbs (2 daļas)<strong>I, II kursā</strong>♫ etīde (vai kaprise)♫ polifonija (J. S. Bahs 2 daļas)♫ izvērstas formas skaņdarbs (koncerta I vai II un III daļas, vai fantāzija, vai variācijas)♫ miniatūra<strong>III kursā</strong>♫ polifonija (J. S. bahs 2 daļas)♫ izvērstas formas skaņdarbs♫ virtuoza rakstura skaņdarbs♫ skaņdarbs (vēlams latviešu autora)<br />

<br />
Pūšaminstrumentu spēle

Pūšaminstrumentu spēle – flautes, obojas, klarnetes, fagota, mežraga, trompetes, trombona, tubas specialitātēs (2.-9. klasei un I-III kursam)<strong>2. – 8. klasē</strong>♫ 2 dažāda rakstura skaņdarbi<strong>9. klasē</strong>♫ izvērstas formas skaņdarbs (I vai II, III daļas)♫ skaņdarbs<strong>I, II kursā</strong>♫ izvērstas formas skaņdarbs (koncerta I vai II un III daļas, vai fantāzija, vai variācijas)♫ miniatūra♫ gammas līdz 5 zīmēm (gamma, trijskanis – pa 3, pa 4, septakords)<strong>III kursā</strong>♫ izvērstas formas skaņdarbs (koncerta I vai II un III daļas, vai fantāzija, vai variācijas)♫ 2 miniatūras♫ gammas bez ierobežojumiem (gamma, trijskanis – pa 3, pa 4, septakords – pa 3, pa 4)<br />

<br />
Sitaminstrumentu spēle
<br />
Mūzikas vēsture un teorija

Izglītības programma: Mūzikas vēsture un teorija (I kursam)<strong>I kursā</strong>♫ solfedžo prasības atbilst vispārējo grupu prasībām solfedžo♫ mūzikas literatūrā:* redzesloka pārbaude (pārrunas par kultūras dzīvi utml.)* iepriekš sagatavots divu komponistu (pēc paša izvēles – viens ārzemju, viens latviešu) daiļrades raksturojums ar mūzikas piemēru ilustrācijām* rakstiska recenzija par kādu koncerta vai operas apmeklējumu♫ vispārējās klavieres:* polifonija* izvērstas formas skaņdarbs* miniatūra<br />

<br />
Solfedžo

Solfedžo (2.-9. klasei un I kursam)2. klasē1. <strong>Dziedāt:</strong>°         gammas ­¯°         tetrahordi ¯­°         <em>T<sub>53</sub></em> ­¯, noturīgās pakāpes°         atrisināt nenoturīgās pakāpes°         noturīgos intervālus – <em>l3, m3, t4, t5, t8</em>°         <em>l2, m2</em> uz visām pakāpēm ar atrisinājumu.<strong>2. Noteikt pēc dzirdes:</strong><strong>3. Solfedžēt no lapas:</strong>(piem. Nelsone. Solfedžo 1.kl. 1999. – 55 – 57 u.c.)<strong>4. Pierakstīt diktātu:</strong>( piem. Rozenberga. Diktāti 1., 2. kl. 1997. – 34., 42 u.c.)3. klasē<strong>1. Dziedāt:</strong>°         gammas, tetrahordus°         T S D akordu apvērsumus ­, S D atrisinot T°         visus noturīgos intervālus ­¯°         sekundas, tercas uz visām pakāpēm ar atrisin.°         <em>t1, m2, l2, m3, l3, t4, t5</em> ­¯°         <em>M<sub>53</sub>, m <sub>53,</sub> M<sub>63,</sub> m<sub>63, </sub>M<sub>64, </sub>m<sub>64</sub></em><strong>2. Noteikt pēc dzirdes:</strong>(<em>piem. m3 (III) m3 (II) l3 (I)</em> )<strong>3. Solfedžēt no lapas:</strong><strong>4. Pierakstīt diktātu:</strong>(piem. Rozenberga. Diktāti 1., 2. kl. 1997 – 80, 109, 123 u.c.<strong>5. Metroritmi:</strong>4. klasē<strong>1. Dziedāt:</strong>°         gammas, tetrahordus°         T S D ­¯, ASE (3 – 4), piem <em>T<sub>53 </sub>S<sub>64</sub> T<sub>53</sub></em>°         noturīgos intervālus ­¯, ISE (3 – 4), piem<em>. t8 (I) m3 (III) t4 (II) t5 (I)</em>°         <em>l2 (IV), m7 (V)</em>°         visus vienkāršos intervālus ­¯°         M, m akordu apvērsumus, pm<sub>53</sub><strong>2. Noteikt pēc dzirdes:</strong><strong>3. Solfedžēt no lapas</strong><strong>4. Pierakstīt diktātu</strong>(piem. Rozenberga. Diktāti 3., 4. kl. 1998 – 93, 95, 97 u.c.<strong>5. Metroritmi:</strong><strong>                 STĀJOTIES 5.KLASĒ</strong><strong>1. Zināt, dziedāt, klausīties:</strong><strong>            • </strong>maž. un min. (3 veidus) līdz 3 zīmēm<strong>• </strong>noturīgos intervālus tonalitātē ↑ ↓ no visām noturīgajām pakāpēm<strong>• </strong>vienkāršos intervālus ↑ no skaņas ārpus tonalitātes<strong>• </strong>intervālus (gan tonalitātē,gan no skaņas): <i>l2 (IV); m7 (V); pm5 (VII); pl4 (IV)</i><i> </i>            <strong>• </strong>akordus (gan tonalitātē,gan no skaņas): <i>S53; S63; S64→T</i><i>                                                                             D53; D63; D64→T</i><i>                                                                             Pm53 (VII)→T</i><i>                                                                            D7→T</i><i>            </i><strong>• </strong>intervālu un akordu secības (5-6), piem.:<i>t5 (I) t4 (II) m3 (III) l2 (IV) pl4 (IV) m6 (III)</i><i> </i><i>T53 D63 T53 D64 T63 S53 T63</i>         <strong>• </strong>solfedžēt melodiju no lapas tonalitātēs līdz 3 zīmēm (3.-4.kl.līmenī)<strong>2. Eksāmena gaita:</strong>Rakstiskā daļa:<strong>• </strong>vienbalsīgs diktāts (spēlē 8 reizes)<strong>• </strong>intervālu secība (5-6 elementi, spēlē 3 reizes)<strong>• </strong>akordu secība (5-6 elementi, spēlē 3 reizes)Mutiskā daļa:<strong>• </strong>skaņkārtu dziedāšana<strong>• </strong>akordu un intervālu atrisinājumi tonalitātē un no skaņas<strong>• </strong>solfedžēšanano lapas<strong>STĀJOTIES 6.KLASĒ</strong><strong>1. Zināt, dziedāt, klausīties:</strong><strong>            • </strong>maž. un min. (3 veidus) līdz 4 zīmēm<strong>• </strong>noturīgos intervālus tonalitātē ↑ ↓ no visām noturīgajām pakāpēm<strong>• </strong>vienkāršos intervālus ↑ ↓ no skaņas ārpus tonalitātes<strong>• </strong>intervālus (gan tonalitātē,gan no skaņas): <i>l2 (IV); m7 (V); pm5 (VII); pl4 (IV)</i><strong>• </strong>akordus (gan tonalitātē,gan no skaņas): <i>S53; S63; S64→T</i><i>                                                                             D53; D63; D64→T</i><i>                                                                             Pm53 (VII)→T</i><i>                                                                            D7→T</i><i>            </i><strong>• </strong>intervālu un akordu secības (5-6), piem.:<i>m6 (III) t5 (V) l3 (I) m3 (III) l2 (IV) pl4 (IV) m6 (III)</i><i>T63 T53 S64 S64(h) D63 T53</i><strong>• </strong>solfedžēt melodiju no lapas tonalitātēs līdz 4 zīmēm (4.-5.kl.līmenī)<strong>2. Eksāmena gaita:</strong>Rakstiskā daļa:<strong>• </strong>vienbalsīgs diktāts (spēlē 8 reizes)<strong>• </strong>10 mūzikas elementi (katru spēlē 2 reizes), piem.:</p><br />
<tbody><br />
<tr><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>1. pl4-m6</p><br />
<p></p><br />
<p>dab.Maž,min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>2. melodiskais</p><br />
<p></p><br />
<p>minors</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>3. pm5-m3</p><br />
<p></p><br />
<p>harm. min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″>4. M63</td><br />
<td valign=”top” width=”114″>5. t4, m2</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>6. pm53-t</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″>7. m64</td><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>8. D7- T</p><br />
<p></p><br />
<p>Maž.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>9. m7-m6</p><br />
<p></p><br />
<p>min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″>10. t5</td><br />
</tr><br />
</tbody><br />
<p><strong>• </strong>intervālu secība (5-6 elementi, spēlē 3 reizes)<strong>• </strong>akordu secība (5-6 elementi, spēlē 3 reizes)Mutiskā daļa:<strong>• </strong>skaņkārtu dziedāšana<strong>• </strong>akordu un intervālu atrisinājumi tonalitātē un no skaņas<strong>• </strong>solfedžēšana no lapas<strong>STĀJOTIES 7.KLASĒ</strong><strong>1. Zināt, dziedāt, klausīties:</strong><strong>            • </strong>maž. un min. (3 veidus) līdz 5 zīmēm<strong>• </strong>noturīgos intervālus tonalitātē ↑ ↓ no visām noturīgajām pakāpēm<strong>• </strong>vienkāršos intervālus ↑ ↓ no skaņas ārpus tonalitātes<strong>• </strong>intervālus (gan tonalitātē,gan no skaņas):<i>l2 (IV); m7 (V); pm5 (VII,II); pl4(IV,VI)</i><strong>• </strong>akordus (gan tonalitātē,gan no skaņas): <i>S53; S63; S64→T</i><i>                                                                             D53; D63; D64→T</i><i>                                                                             Pm53 (VII, II)→T</i><i>                                                                            D7apvērsumi→T</i><i>            </i><strong>• </strong>intervālu un akordu secības (6-8), piem.:<i>t8 (I) m6 (III) t5 (V) m7 (V) l6 (V) pm5 (VII) l3 (I)</i><i>T63 S53 S64 D63 D65 T53</i><strong>• </strong>solfedžēt melodiju no lapas tonalitātēs līdz 5 zīmēm (5.-6.kl.līmenī)<strong>2. Eksāmena gaita:</strong>Rakstiskā daļa:<strong>• </strong>vienbalsīgs diktāts (spēlē 8 reizes)<strong>• </strong>10 mūzikas elementi (katru spēlē 2 reizes), piem.:</p><br />
<tbody><br />
<tr><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>1. pl4-l6</p><br />
<p></p><br />
<p>harm. Maž.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>2. D63-t53</p><br />
<p></p><br />
<p>harm. min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>3. pm5-m3</p><br />
<p></p><br />
<p>harm. min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″>4. m64</td><br />
<td valign=”top” width=”114″>5. S53 S53h T63 Maž.</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>6. D64-t63</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>7. pm5-m3</p><br />
<p></p><br />
<p>harm,Maž</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>8. D7- T</p><br />
<p></p><br />
<p>Maž.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″>9. l7; t5</td><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>10. pm 53-T</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.Maž.</p><br />
</td><br />
</tr><br />
</tbody><br />
<p><strong>• </strong>intervālu secība (6-8 elementi, spēlē 3 reizes)<strong>• </strong>akordu secība (6-8 elementi, spēlē 3 reizes)Mutiskā daļa:<strong>• </strong>skaņkārtu dziedāšana<strong>• </strong>akordu un intervālu atrisinājumi tonalitātē un no skaņas<strong>            • </strong>solfedžēšana no lapas<strong>STĀJOTIES 8.KLASĒ        </strong><strong>1. Zināt, dziedāt, klausīties:</strong><strong>        </strong><strong>    • </strong>maž. un min. (3 veidus) līdz 6 zīmēm<strong>• </strong>noturīgos intervālus tonalitātē ↑ ↓ no visām noturīgajām pakāpēm<strong>• </strong>vienkāršos intervālus ↑ ↓ no skaņas ārpus tonalitātes<strong>• </strong>intervālus (gan tonalitātē,gan no skaņas):<i>l2 (IV); m7 (V); pm5 (VII,II); pl4(IV,VI); pl2(VI); pm7(VII)</i><strong>• </strong>akordus (gan tonalitātē,gan no skaņas): <i>S53; S63; S64→T</i><i>                                                                             D53; D63; D64→T</i><i>                                                                             Pm53 (VII, II)→T</i><i>                                                                            D7apvērsumi→T</i><i>                                                                           VII7→T un caur dison.D</i><i>            </i><strong>• </strong>intervālu un akordu secības (6-8), piem.:<i>t5 (I) m6 (VII) m7 (V) pl4 (VI↓) l6 (V) pm7 (VII) t5 (I)</i><i>T63 S53 D2 T63 D64 D43 T53 VII7 T53</i><strong>• </strong>solfedžēt melodiju no lapas tonalitātēs līdz 6 zīmēm (6.-7.kl.līmenī)<strong>2. Eksāmena gaita:</strong>Rakstiskā daļa:<strong>• </strong>vienbalsīgs diktāts (spēlē 8 reizes)<strong>• </strong>10 mūzikas elementi (katru spēlē 2 reizes), piem.:</p><br />
<tbody><br />
<tr><br />
<td valign=”top” width=”113″>1.D64 D43 T53Maž.</td><br />
<td valign=”top” width=”112″><p>2. pm5-m3</p><br />
<p></p><br />
<p>harm. min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”117″>3. VII7 D65 T53 dab.Maž.</td><br />
<td valign=”top” width=”113″>4. l7; t5</td><br />
<td valign=”top” width=”113″><p>5. D43-T53</p><br />
<p></p><br />
<p>min.</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td valign=”top” width=”113″><p>6. pl4-l6</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.Maž.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”112″>7. M63</td><br />
<td valign=”top” width=”117″>8. pl2-t4 harm.Maž.,min.</td><br />
<td valign=”top” width=”113″><p>9. D2-t63</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”113″>10. harm.Maž.</td><br />
</tr><br />
</tbody><br />
<p><strong>       </strong><strong>            • </strong>intervālu secība (6-8 elementi, spēlē 3 reizes)<strong>• </strong>akordu secība (6-8 elementi, spēlē 3 reizes)Mutiskā daļa:<strong>• </strong>skaņkārtu dziedāšana<strong>• </strong>akordu un intervālu atrisinājumi tonalitātē un no skaņas<strong>• </strong>solfedžēšana no lapas<strong>STĀJOTIES 9.KLASĒ        </strong><strong>1. Zināt, dziedāt, klausīties:</strong><strong>         </strong><strong>   • </strong>maž. un min. (3 veidus) līdz 7 zīmēm<strong>• </strong>noturīgos intervālus tonalitātē ↑ ↓ no visām noturīgajām pakāpēm<strong>• </strong>vienkāršos intervālus ↑ ↓ no skaņas ārpus tonalitātes<strong>            • </strong>intervālus (gan tonalitātē,gan no skaņas): <i>l2 (IV); m7 (V); pm5 (VII,II); pl4(IV,VI); pl2(VI); pm7(VII);</i><i>  </i>          <strong>• </strong>akordus (gan tonalitātē,gan no skaņas): <i>S53; S63; S64→T</i><i>                                                                             D53; D63; D64→T</i><i>                                                                             Pm53 –T (VII; II)</i><i>                                                                            D7apvērsumi→T</i><i>                                                                           VII7; pmVII7→T un caur dison.D</i><i>            </i><strong>• </strong>intervālu un akordu secības (6-8), piem.:<i>t8 (I) m7 (II) l6 (III) pm7 (VII↑) t5 (I) pm5 (VII↑) m3 (I)</i><i>T63 D64 D43 T53 VII7 pmVII7 D65 T53</i><strong>• </strong>solfedžēt melodiju no lapas tonalitātēs līdz 6-7 zīmēm (7.-8.kl.līmenī)<strong>2. Eksāmena gaita:</strong><strong>            </strong>Rakstiskā daļa:<strong>• </strong>vienbalsīgs diktāts (spēlē 8 reizes)<strong>• </strong>10 mūzikas elementi (katru spēlē 2 reizes), piem.:</p><br />
<tbody><br />
<tr><br />
<td valign=”top” width=”113″>1.VII7 pmVII7 D65 T53Maž.</td><br />
<td valign=”top” width=”112″><p>2. pm5-m3</p><br />
<p></p><br />
<p>harm. min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”117″>3. D64 D43 T53 Maž.</td><br />
<td valign=”top” width=”113″><p>4. pl4-l6</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.Maž.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”113″>5. D53 D2 t63 min.</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td valign=”top” width=”113″><p>6. pm7-t5</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.Maž.,min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”112″><p>7. D7-VI</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”117″>8. m64</td><br />
<td valign=”top” width=”113″>9. harm.Maž.</td><br />
<td valign=”top” width=”113″>10. m3; l7</td><br />
</tr><br />
</tbody><br />
<p><strong>• </strong>intervālu secība (6-8 elementi, spēlē 3 reizes)<strong>• </strong>akordu secība (6-8 elementi, spēlē 3 reizes)Mutiskā daļa:<strong>• </strong>skaņkārtu dziedāšana<strong>• </strong>akordu un intervālu atrisinājumi tonalitātē un no skaņas<strong>• </strong>solfedžēšana no lapas<strong>STĀJOTIES I KURSĀ        </strong><strong>1. Zināt, dziedāt, klausīties:</strong><strong>            • </strong>maž. un min. (3 veidus) līdz 7 zīmēm• senās skaņkārtas<strong>• </strong>noturīgos intervālus tonalitātē ↑ ↓ no visām noturīgajām pakāpēm<strong>• </strong>vienkāršos intervālus ↑ ↓ no skaņas ārpus tonalitātes<strong>• </strong>intervālus (gan tonalitātē,gan no skaņas): <i>l2 (IV); m7 (V); pm5 (VII,II); pl4(IV,VI); pl2(VI); pm7(VII); pm4(MIII; mVII↑); pl5 (MVI↓; mIII)</i><strong>• </strong>akordus (gan tonalitātē,gan no skaņas): <i>S53; S63; S64→T</i><i>                                                                             D53; D63; D64→T</i><i>                                                                             Pm53 (VII, II)→T un apvērsumi</i><i>                                                                            D7apvērsumi→T; VI</i><i>                                                             VII7; pmVII7apvērsumi→T un caur dison.</i><i>            </i><strong>• </strong>intervālu un akordu secības (8-10), piem.:<i>l3 (I) t4 (II) m6 (III) pl2 (VI↓) t4 (V) pm4 (III) m3 (III) l6 (II) m10 (VII) t8 (I)</i><i>T63 S53 II7 D43 T53 S63 VII2 pmVII2 D7 T</i><i> </i><strong>            • </strong>solfedžēt melodiju no lapas tonalitātēs līdz 7 zīmēm (8.-9.kl.līmenī)<strong>2. Eksāmena gaita:</strong><strong>            </strong>Rakstiskā daļa:<strong>• </strong>divbalsīgs diktāts (spēlē 8 reizes)<strong>• </strong>10 mūzikas elementi (katru spēlē 2 reizes), piem.:</p><br />
<tbody><br />
<tr><br />
<td valign=”top” width=”113″><p>1. VII65 D43 T53</p><br />
<p></p><br />
<p>Dab.Maž.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”112″>2. pm7 t5 harm. Maž.,min.</td><br />
<td valign=”top” width=”117″><p>3. pmVII2 D7 t</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”113″>4. D2 t63 harm.min.</td><br />
<td valign=”top” width=”113″><p>5. pl5 l6</p><br />
<p></p><br />
<p>harm. Maž.</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td valign=”top” width=”113″><p>6. D43 – T53</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”112″><p>7. pm5-m3</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.Maž.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”117″>8. m64</td><br />
<td valign=”top” width=”113″>9.miksolādiskā skaņkārta</td><br />
<td valign=”top” width=”113″>10. m10, l7,</td><br />
</tr><br />
</tbody><br />
<p><strong>• </strong>intervālu secība (8-10 elementi, spēlē 3 reizes)<strong>• </strong>akordu secība (8-10 elementi, spēlē 3 reizes)Mutiskā daļa:<strong>• </strong>skaņkārtu dziedāšana<strong>• </strong>akordu un intervālu atrisinājumi tonalitātē un no skaņas<strong>• </strong>solfedžēšana no lapas<br />

Valsts valoda
Valsts valodā (visām klasēm un kursiem)<strong>Tiek pārbaudītas prasmes un iemaņas:</strong>* ortogrāfijā (vārdu pareizrakstībā)* interpunkcijā (pieturzīmju lietojumā)* valodas kultūrā (stilistika, vārdu nozīme)Pārbaudījumi tiek veidoti, balstoties uz iepriekšējās klasēs apgūto vielu* Jāuzraksta neliela apjoma (150 v.) darbs Es stāstu par sevi, kurā pārbauda skolēna rakstīšanas un domu izteikšanas prasmi kopumā.<br />

<br />
Mūzikas literatūra

<br />

Lejuplādēt (PDF, 89KB)

<strong>7. kl. mūzikas literatūras tēmas.</strong><a href=”https://mega.nz/#F!ujgTXQ4D!gZI1IVlkBzSkeujnybe-iw” target=”_blank” rel=”noopener” data-mce-href=”https://mega.nz/#F!ujgTXQ4D!gZI1IVlkBzSkeujnybe-iw”>https://mega.nz/#F!ujgTXQ4D!gZI1IVlkBzSkeujnybe-iw</a><strong>8. kl.</strong><a href=”https://drive.google.com/open?id=1-m5C6nZEtK9Dq2Y2ecLxbJtjaFlsRGRt” data-mce-href=”https://drive.google.com/open?id=1-m5C6nZEtK9Dq2Y2ecLxbJtjaFlsRGRt”>https://drive.google.com/open?id=1-m5C6nZEtK9Dq2Y2ecLxbJtjaFlsRGRt</a><strong>9. kl.</strong><a href=”https://drive.google.com/open?id=0B95eahfNG9fEMjdIYUJHYXNDTG8″ data-mce-href=”https://drive.google.com/open?id=0B95eahfNG9fEMjdIYUJHYXNDTG8″>https://drive.google.com/open?id=0B95eahfNG9fEMjdIYUJHYXNDTG8</a><strong>I Kurss. Gunta Treija</strong><a href=”https://drive.google.com/open?id=1EFaT9ugVDsqTokPoqZibCY_2Tc7G_hCc” data-mce-href=”https://drive.google.com/open?id=1EFaT9ugVDsqTokPoqZibCY_2Tc7G_hCc”>https://drive.google.com/open?id=1EFaT9ugVDsqTokPoqZibCY_2Tc7G_hCc</a><strong>I Kurss. Iveta Grunde</strong><a href=”https://drive.google.com/open?id=1DhicykDiKuqJuELgQFd7ybYThOjHfkSB” data-mce-href=”https://drive.google.com/open?id=1DhicykDiKuqJuELgQFd7ybYThOjHfkSB”>https://drive.google.com/open?id=1DhicykDiKuqJuELgQFd7ybYThOjHfkSB</a><strong>III kursa mūzikas literatūras tēmas.</strong><a href=”https://mega.nz/#F!j6hUUQDK!lWlMVNjmS9A0tId-81CWkg” target=”_blank” rel=”noopener” data-mce-href=”https://mega.nz/#F!j6hUUQDK!lWlMVNjmS9A0tId-81CWkg”>Tēmas III kursam CD1</a><a href=”https://mega.nz/#F!3jQWxRjL!thzERsugUJzCxNe8P5lbuA” target=”_blank” rel=”noopener” data-mce-href=”https://mega.nz/#F!3jQWxRjL!thzERsugUJzCxNe8P5lbuA”>Tēmas III kursam CD2</a>

<br />
<br />

<br />Click here to add your own text<br />

<br />Click here to add your own text<br />

</p></p>er=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#000000′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’40px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=’rgb(255, 255, 255)’ av_uid=’av-439yu6′]
<br />
Taustiņinstrumentu spēle

Stājoties 1.kljāatskaņo:♫ 1 polifonijas skaņdarbs♫ 1 lielās formas skaņdarbs♫ 1 etīde♫ 1 miniatūra.<strong>Izglītības programma: <em>Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle (2.-9. klasei un I un III kursam) </em></strong><strong>2. , 3. klasē</strong>♫ polifons skaņdarbs (piem., J. S. Baha mazā prelūdija)♫ izvērstas formas skaņdarbs (sonātes I daļa, variācijas)♫ etīde♫ liriska rakstura skaņdarbs<strong>4. klasē</strong>♫ polifons skaņdarbs (piem., J. S. Bahs 2 balsīga invencija)♫ izvērstas formas skaņdarbs (sonātes I daļa)♫ etīde♫ liriska rakstura skaņdarbs<strong>5. klasē</strong>♫ polifons skaņdarbs (piem., J. S. Bahs 3 balsīga invencija)♫ izvērstas formas skaņdarbs (sonātes I daļa)♫ etīde♫ liriska rakstura skaņdarbs<strong>6. klasē</strong>♫ polifons skaņdarbs (piem., J. S. Bahs 3 balsīga invencija vai no Mazām prelūdijām un fūgām)♫ izvērstas formas skaņdarbs (sonātes, koncerta I daļa)♫ 2 etīdes (viena no K. Černi op.299)♫ liriska rakstura skaņdarbs<strong>7. klasē</strong>♫ polifons skaņdarbs (J. S. Bahs LTK I / II)♫ pārējais kā 6. kl.<strong>8. klasē</strong>♫ polifons skaņdarbs (piem., J. S. Bahs Franču svītas, LTK I / II)♫ izvērstas formas skaņdarbs (sonātes, koncerta I vai II, III daļas)♫ 2 etīdes (viena ieteicama oktāvu tehnikā)♫ liriska rakstura skaņdarbs<strong>9. klasē</strong>♫ polifons skaņdarbs (piem., J.S. Bahs / D. Šostakovičs)♫ pārējais kā 8. kl.<strong>I kursā</strong>♫ polifons skaņdarbs (J. S. Bahs LTK I / II)♫ klasiskās sonātes I daļa♫ 2 etīdes (viena no tām – dubultnošu tehnikā)♫ liriska rakstura skaņdarbs<strong>II kursā</strong>♫ polifons skaņdarbs ♫ izvērstas formas skaņdarbs♫ lirisks skaņdarbs<strong>III kursā</strong>♫ polifons skaņdarbs (ieteicams XX gs.)♫ izvērstas formas skaņdarbs♫ koncertetīde vai virtuozs skaņdarbs<br />

<br />
Stīgu instrumentu spēle

Stīgu instrumentu spēle – vijoles, alta, čella, kontrabasa un arfas specialitātēs (2.- 9. klasei un I – III kursam)<strong>2. klasē</strong>♫ izvērstas formas skaņdarbs (koncerta I d. vai II un III d., variācijas)<strong>3., 4., 5., 6. klasē</strong>♫ izvērstas formas skaņdarbs♫ skaņdarbs 7. klasē♫ izvērstas formas skaņdarbs♫ skaņdarbs♫ etīde<strong>8.., 9. klasē</strong>♫ izvērstas formas skaņdarbs♫ skaņdarbs♫ etīde♫ polifons skaņdarbs (2 daļas)<strong>I, II kursā</strong>♫ etīde (vai kaprise)♫ polifonija (J. S. Bahs 2 daļas)♫ izvērstas formas skaņdarbs (koncerta I vai II un III daļas, vai fantāzija, vai variācijas)♫ miniatūra<strong>III kursā</strong>♫ polifonija (J. S. bahs 2 daļas)♫ izvērstas formas skaņdarbs♫ virtuoza rakstura skaņdarbs♫ skaņdarbs (vēlams latviešu autora)<br />

<br />
Pūšaminstrumentu spēle

Pūšaminstrumentu spēle – flautes, obojas, klarnetes, fagota, mežraga, trompetes, trombona, tubas specialitātēs (2.-9. klasei un I-III kursam)<strong>2. – 8. klasē</strong>♫ 2 dažāda rakstura skaņdarbi<strong>9. klasē</strong>♫ izvērstas formas skaņdarbs (I vai II, III daļas)♫ skaņdarbs<strong>I, II kursā</strong>♫ izvērstas formas skaņdarbs (koncerta I vai II un III daļas, vai fantāzija, vai variācijas)♫ miniatūra♫ gammas līdz 5 zīmēm (gamma, trijskanis – pa 3, pa 4, septakords)<strong>III kursā</strong>♫ izvērstas formas skaņdarbs (koncerta I vai II un III daļas, vai fantāzija, vai variācijas)♫ 2 miniatūras♫ gammas bez ierobežojumiem (gamma, trijskanis – pa 3, pa 4, septakords – pa 3, pa 4)<br />

<br />
Sitaminstrumentu spēle
<br />
Mūzikas vēsture un teorija

Izglītības programma: Mūzikas vēsture un teorija (I kursam)<strong>I kursā</strong>♫ solfedžo prasības atbilst vispārējo grupu prasībām solfedžo♫ mūzikas literatūrā:* redzesloka pārbaude (pārrunas par kultūras dzīvi utml.)* iepriekš sagatavots divu komponistu (pēc paša izvēles – viens ārzemju, viens latviešu) daiļrades raksturojums ar mūzikas piemēru ilustrācijām* rakstiska recenzija par kādu koncerta vai operas apmeklējumu♫ vispārējās klavieres:* polifonija* izvērstas formas skaņdarbs* miniatūra<br />

<br />
Solfedžo

Solfedžo (2.-9. klasei un I kursam)2. klasē1. <strong>Dziedāt:</strong>°         gammas ­¯°         tetrahordi ¯­°         <em>T<sub>53</sub></em> ­¯, noturīgās pakāpes°         atrisināt nenoturīgās pakāpes°         noturīgos intervālus – <em>l3, m3, t4, t5, t8</em>°         <em>l2, m2</em> uz visām pakāpēm ar atrisinājumu.<strong>2. Noteikt pēc dzirdes:</strong><strong>3. Solfedžēt no lapas:</strong>(piem. Nelsone. Solfedžo 1.kl. 1999. – 55 – 57 u.c.)<strong>4. Pierakstīt diktātu:</strong>( piem. Rozenberga. Diktāti 1., 2. kl. 1997. – 34., 42 u.c.)3. klasē<strong>1. Dziedāt:</strong>°         gammas, tetrahordus°         T S D akordu apvērsumus ­, S D atrisinot T°         visus noturīgos intervālus ­¯°         sekundas, tercas uz visām pakāpēm ar atrisin.°         <em>t1, m2, l2, m3, l3, t4, t5</em> ­¯°         <em>M<sub>53</sub>, m <sub>53,</sub> M<sub>63,</sub> m<sub>63, </sub>M<sub>64, </sub>m<sub>64</sub></em><strong>2. Noteikt pēc dzirdes:</strong>(<em>piem. m3 (III) m3 (II) l3 (I)</em> )<strong>3. Solfedžēt no lapas:</strong><strong>4. Pierakstīt diktātu:</strong>(piem. Rozenberga. Diktāti 1., 2. kl. 1997 – 80, 109, 123 u.c.<strong>5. Metroritmi:</strong>4. klasē<strong>1. Dziedāt:</strong>°         gammas, tetrahordus°         T S D ­¯, ASE (3 – 4), piem <em>T<sub>53 </sub>S<sub>64</sub> T<sub>53</sub></em>°         noturīgos intervālus ­¯, ISE (3 – 4), piem<em>. t8 (I) m3 (III) t4 (II) t5 (I)</em>°         <em>l2 (IV), m7 (V)</em>°         visus vienkāršos intervālus ­¯°         M, m akordu apvērsumus, pm<sub>53</sub><strong>2. Noteikt pēc dzirdes:</strong><strong>3. Solfedžēt no lapas</strong><strong>4. Pierakstīt diktātu</strong>(piem. Rozenberga. Diktāti 3., 4. kl. 1998 – 93, 95, 97 u.c.<strong>5. Metroritmi:</strong><strong>                 STĀJOTIES 5.KLASĒ</strong><strong>1. Zināt, dziedāt, klausīties:</strong><strong>            • </strong>maž. un min. (3 veidus) līdz 3 zīmēm<strong>• </strong>noturīgos intervālus tonalitātē ↑ ↓ no visām noturīgajām pakāpēm<strong>• </strong>vienkāršos intervālus ↑ no skaņas ārpus tonalitātes<strong>• </strong>intervālus (gan tonalitātē,gan no skaņas): <i>l2 (IV); m7 (V); pm5 (VII); pl4 (IV)</i><i> </i>            <strong>• </strong>akordus (gan tonalitātē,gan no skaņas): <i>S53; S63; S64→T</i><i>                                                                             D53; D63; D64→T</i><i>                                                                             Pm53 (VII)→T</i><i>                                                                            D7→T</i><i>            </i><strong>• </strong>intervālu un akordu secības (5-6), piem.:<i>t5 (I) t4 (II) m3 (III) l2 (IV) pl4 (IV) m6 (III)</i><i> </i><i>T53 D63 T53 D64 T63 S53 T63</i>         <strong>• </strong>solfedžēt melodiju no lapas tonalitātēs līdz 3 zīmēm (3.-4.kl.līmenī)<strong>2. Eksāmena gaita:</strong>Rakstiskā daļa:<strong>• </strong>vienbalsīgs diktāts (spēlē 8 reizes)<strong>• </strong>intervālu secība (5-6 elementi, spēlē 3 reizes)<strong>• </strong>akordu secība (5-6 elementi, spēlē 3 reizes)Mutiskā daļa:<strong>• </strong>skaņkārtu dziedāšana<strong>• </strong>akordu un intervālu atrisinājumi tonalitātē un no skaņas<strong>• </strong>solfedžēšanano lapas<strong>STĀJOTIES 6.KLASĒ</strong><strong>1. Zināt, dziedāt, klausīties:</strong><strong>            • </strong>maž. un min. (3 veidus) līdz 4 zīmēm<strong>• </strong>noturīgos intervālus tonalitātē ↑ ↓ no visām noturīgajām pakāpēm<strong>• </strong>vienkāršos intervālus ↑ ↓ no skaņas ārpus tonalitātes<strong>• </strong>intervālus (gan tonalitātē,gan no skaņas): <i>l2 (IV); m7 (V); pm5 (VII); pl4 (IV)</i><strong>• </strong>akordus (gan tonalitātē,gan no skaņas): <i>S53; S63; S64→T</i><i>                                                                             D53; D63; D64→T</i><i>                                                                             Pm53 (VII)→T</i><i>                                                                            D7→T</i><i>            </i><strong>• </strong>intervālu un akordu secības (5-6), piem.:<i>m6 (III) t5 (V) l3 (I) m3 (III) l2 (IV) pl4 (IV) m6 (III)</i><i>T63 T53 S64 S64(h) D63 T53</i><strong>• </strong>solfedžēt melodiju no lapas tonalitātēs līdz 4 zīmēm (4.-5.kl.līmenī)<strong>2. Eksāmena gaita:</strong>Rakstiskā daļa:<strong>• </strong>vienbalsīgs diktāts (spēlē 8 reizes)<strong>• </strong>10 mūzikas elementi (katru spēlē 2 reizes), piem.:</p><br />
<tbody><br />
<tr><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>1. pl4-m6</p><br />
<p></p><br />
<p>dab.Maž,min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>2. melodiskais</p><br />
<p></p><br />
<p>minors</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>3. pm5-m3</p><br />
<p></p><br />
<p>harm. min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″>4. M63</td><br />
<td valign=”top” width=”114″>5. t4, m2</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>6. pm53-t</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″>7. m64</td><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>8. D7- T</p><br />
<p></p><br />
<p>Maž.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>9. m7-m6</p><br />
<p></p><br />
<p>min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″>10. t5</td><br />
</tr><br />
</tbody><br />
<p><strong>• </strong>intervālu secība (5-6 elementi, spēlē 3 reizes)<strong>• </strong>akordu secība (5-6 elementi, spēlē 3 reizes)Mutiskā daļa:<strong>• </strong>skaņkārtu dziedāšana<strong>• </strong>akordu un intervālu atrisinājumi tonalitātē un no skaņas<strong>• </strong>solfedžēšana no lapas<strong>STĀJOTIES 7.KLASĒ</strong><strong>1. Zināt, dziedāt, klausīties:</strong><strong>            • </strong>maž. un min. (3 veidus) līdz 5 zīmēm<strong>• </strong>noturīgos intervālus tonalitātē ↑ ↓ no visām noturīgajām pakāpēm<strong>• </strong>vienkāršos intervālus ↑ ↓ no skaņas ārpus tonalitātes<strong>• </strong>intervālus (gan tonalitātē,gan no skaņas):<i>l2 (IV); m7 (V); pm5 (VII,II); pl4(IV,VI)</i><strong>• </strong>akordus (gan tonalitātē,gan no skaņas): <i>S53; S63; S64→T</i><i>                                                                             D53; D63; D64→T</i><i>                                                                             Pm53 (VII, II)→T</i><i>                                                                            D7apvērsumi→T</i><i>            </i><strong>• </strong>intervālu un akordu secības (6-8), piem.:<i>t8 (I) m6 (III) t5 (V) m7 (V) l6 (V) pm5 (VII) l3 (I)</i><i>T63 S53 S64 D63 D65 T53</i><strong>• </strong>solfedžēt melodiju no lapas tonalitātēs līdz 5 zīmēm (5.-6.kl.līmenī)<strong>2. Eksāmena gaita:</strong>Rakstiskā daļa:<strong>• </strong>vienbalsīgs diktāts (spēlē 8 reizes)<strong>• </strong>10 mūzikas elementi (katru spēlē 2 reizes), piem.:</p><br />
<tbody><br />
<tr><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>1. pl4-l6</p><br />
<p></p><br />
<p>harm. Maž.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>2. D63-t53</p><br />
<p></p><br />
<p>harm. min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>3. pm5-m3</p><br />
<p></p><br />
<p>harm. min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″>4. m64</td><br />
<td valign=”top” width=”114″>5. S53 S53h T63 Maž.</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>6. D64-t63</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>7. pm5-m3</p><br />
<p></p><br />
<p>harm,Maž</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>8. D7- T</p><br />
<p></p><br />
<p>Maž.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″>9. l7; t5</td><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>10. pm 53-T</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.Maž.</p><br />
</td><br />
</tr><br />
</tbody><br />
<p><strong>• </strong>intervālu secība (6-8 elementi, spēlē 3 reizes)<strong>• </strong>akordu secība (6-8 elementi, spēlē 3 reizes)Mutiskā daļa:<strong>• </strong>skaņkārtu dziedāšana<strong>• </strong>akordu un intervālu atrisinājumi tonalitātē un no skaņas<strong>            • </strong>solfedžēšana no lapas<strong>STĀJOTIES 8.KLASĒ        </strong><strong>1. Zināt, dziedāt, klausīties:</strong><strong>        </strong><strong>    • </strong>maž. un min. (3 veidus) līdz 6 zīmēm<strong>• </strong>noturīgos intervālus tonalitātē ↑ ↓ no visām noturīgajām pakāpēm<strong>• </strong>vienkāršos intervālus ↑ ↓ no skaņas ārpus tonalitātes<strong>• </strong>intervālus (gan tonalitātē,gan no skaņas):<i>l2 (IV); m7 (V); pm5 (VII,II); pl4(IV,VI); pl2(VI); pm7(VII)</i><strong>• </strong>akordus (gan tonalitātē,gan no skaņas): <i>S53; S63; S64→T</i><i>                                                                             D53; D63; D64→T</i><i>                                                                             Pm53 (VII, II)→T</i><i>                                                                            D7apvērsumi→T</i><i>                                                                           VII7→T un caur dison.D</i><i>            </i><strong>• </strong>intervālu un akordu secības (6-8), piem.:<i>t5 (I) m6 (VII) m7 (V) pl4 (VI↓) l6 (V) pm7 (VII) t5 (I)</i><i>T63 S53 D2 T63 D64 D43 T53 VII7 T53</i><strong>• </strong>solfedžēt melodiju no lapas tonalitātēs līdz 6 zīmēm (6.-7.kl.līmenī)<strong>2. Eksāmena gaita:</strong>Rakstiskā daļa:<strong>• </strong>vienbalsīgs diktāts (spēlē 8 reizes)<strong>• </strong>10 mūzikas elementi (katru spēlē 2 reizes), piem.:</p><br />
<tbody><br />
<tr><br />
<td valign=”top” width=”113″>1.D64 D43 T53Maž.</td><br />
<td valign=”top” width=”112″><p>2. pm5-m3</p><br />
<p></p><br />
<p>harm. min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”117″>3. VII7 D65 T53 dab.Maž.</td><br />
<td valign=”top” width=”113″>4. l7; t5</td><br />
<td valign=”top” width=”113″><p>5. D43-T53</p><br />
<p></p><br />
<p>min.</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td valign=”top” width=”113″><p>6. pl4-l6</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.Maž.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”112″>7. M63</td><br />
<td valign=”top” width=”117″>8. pl2-t4 harm.Maž.,min.</td><br />
<td valign=”top” width=”113″><p>9. D2-t63</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”113″>10. harm.Maž.</td><br />
</tr><br />
</tbody><br />
<p><strong>       </strong><strong>            • </strong>intervālu secība (6-8 elementi, spēlē 3 reizes)<strong>• </strong>akordu secība (6-8 elementi, spēlē 3 reizes)Mutiskā daļa:<strong>• </strong>skaņkārtu dziedāšana<strong>• </strong>akordu un intervālu atrisinājumi tonalitātē un no skaņas<strong>• </strong>solfedžēšana no lapas<strong>STĀJOTIES 9.KLASĒ        </strong><strong>1. Zināt, dziedāt, klausīties:</strong><strong>         </strong><strong>   • </strong>maž. un min. (3 veidus) līdz 7 zīmēm<strong>• </strong>noturīgos intervālus tonalitātē ↑ ↓ no visām noturīgajām pakāpēm<strong>• </strong>vienkāršos intervālus ↑ ↓ no skaņas ārpus tonalitātes<strong>            • </strong>intervālus (gan tonalitātē,gan no skaņas): <i>l2 (IV); m7 (V); pm5 (VII,II); pl4(IV,VI); pl2(VI); pm7(VII);</i><i>  </i>          <strong>• </strong>akordus (gan tonalitātē,gan no skaņas): <i>S53; S63; S64→T</i><i>                                                                             D53; D63; D64→T</i><i>                                                                             Pm53 –T (VII; II)</i><i>                                                                            D7apvērsumi→T</i><i>                                                                           VII7; pmVII7→T un caur dison.D</i><i>            </i><strong>• </strong>intervālu un akordu secības (6-8), piem.:<i>t8 (I) m7 (II) l6 (III) pm7 (VII↑) t5 (I) pm5 (VII↑) m3 (I)</i><i>T63 D64 D43 T53 VII7 pmVII7 D65 T53</i><strong>• </strong>solfedžēt melodiju no lapas tonalitātēs līdz 6-7 zīmēm (7.-8.kl.līmenī)<strong>2. Eksāmena gaita:</strong><strong>            </strong>Rakstiskā daļa:<strong>• </strong>vienbalsīgs diktāts (spēlē 8 reizes)<strong>• </strong>10 mūzikas elementi (katru spēlē 2 reizes), piem.:</p><br />
<tbody><br />
<tr><br />
<td valign=”top” width=”113″>1.VII7 pmVII7 D65 T53Maž.</td><br />
<td valign=”top” width=”112″><p>2. pm5-m3</p><br />
<p></p><br />
<p>harm. min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”117″>3. D64 D43 T53 Maž.</td><br />
<td valign=”top” width=”113″><p>4. pl4-l6</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.Maž.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”113″>5. D53 D2 t63 min.</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td valign=”top” width=”113″><p>6. pm7-t5</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.Maž.,min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”112″><p>7. D7-VI</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”117″>8. m64</td><br />
<td valign=”top” width=”113″>9. harm.Maž.</td><br />
<td valign=”top” width=”113″>10. m3; l7</td><br />
</tr><br />
</tbody><br />
<p><strong>• </strong>intervālu secība (6-8 elementi, spēlē 3 reizes)<strong>• </strong>akordu secība (6-8 elementi, spēlē 3 reizes)Mutiskā daļa:<strong>• </strong>skaņkārtu dziedāšana<strong>• </strong>akordu un intervālu atrisinājumi tonalitātē un no skaņas<strong>• </strong>solfedžēšana no lapas<strong>STĀJOTIES I KURSĀ        </strong><strong>1. Zināt, dziedāt, klausīties:</strong><strong>            • </strong>maž. un min. (3 veidus) līdz 7 zīmēm• senās skaņkārtas<strong>• </strong>noturīgos intervālus tonalitātē ↑ ↓ no visām noturīgajām pakāpēm<strong>• </strong>vienkāršos intervālus ↑ ↓ no skaņas ārpus tonalitātes<strong>• </strong>intervālus (gan tonalitātē,gan no skaņas): <i>l2 (IV); m7 (V); pm5 (VII,II); pl4(IV,VI); pl2(VI); pm7(VII); pm4(MIII; mVII↑); pl5 (MVI↓; mIII)</i><strong>• </strong>akordus (gan tonalitātē,gan no skaņas): <i>S53; S63; S64→T</i><i>                                                                             D53; D63; D64→T</i><i>                                                                             Pm53 (VII, II)→T un apvērsumi</i><i>                                                                            D7apvērsumi→T; VI</i><i>                                                             VII7; pmVII7apvērsumi→T un caur dison.</i><i>            </i><strong>• </strong>intervālu un akordu secības (8-10), piem.:<i>l3 (I) t4 (II) m6 (III) pl2 (VI↓) t4 (V) pm4 (III) m3 (III) l6 (II) m10 (VII) t8 (I)</i><i>T63 S53 II7 D43 T53 S63 VII2 pmVII2 D7 T</i><i> </i><strong>            • </strong>solfedžēt melodiju no lapas tonalitātēs līdz 7 zīmēm (8.-9.kl.līmenī)<strong>2. Eksāmena gaita:</strong><strong>            </strong>Rakstiskā daļa:<strong>• </strong>divbalsīgs diktāts (spēlē 8 reizes)<strong>• </strong>10 mūzikas elementi (katru spēlē 2 reizes), piem.:</p><br />
<tbody><br />
<tr><br />
<td valign=”top” width=”113″><p>1. VII65 D43 T53</p><br />
<p></p><br />
<p>Dab.Maž.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”112″>2. pm7 t5 harm. Maž.,min.</td><br />
<td valign=”top” width=”117″><p>3. pmVII2 D7 t</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”113″>4. D2 t63 harm.min.</td><br />
<td valign=”top” width=”113″><p>5. pl5 l6</p><br />
<p></p><br />
<p>harm. Maž.</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td valign=”top” width=”113″><p>6. D43 – T53</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”112″><p>7. pm5-m3</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.Maž.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”117″>8. m64</td><br />
<td valign=”top” width=”113″>9.miksolādiskā skaņkārta</td><br />
<td valign=”top” width=”113″>10. m10, l7,</td><br />
</tr><br />
</tbody><br />
<p><strong>• </strong>intervālu secība (8-10 elementi, spēlē 3 reizes)<strong>• </strong>akordu secība (8-10 elementi, spēlē 3 reizes)Mutiskā daļa:<strong>• </strong>skaņkārtu dziedāšana<strong>• </strong>akordu un intervālu atrisinājumi tonalitātē un no skaņas<strong>• </strong>solfedžēšana no lapas<br />

<br />
Valsts valoda

<br />Tab Content goes here<br />

<br />
Valsts valoda

<br />Tab Content goes here<br />

<br />
Valsts valoda

<br />Tab Content goes here<br />

<br />
Valsts valoda

<br />Tab Content goes here<br />

<br />
Valsts valoda

<br />Tab Content goes here<br />

<br />
Valsts valoda

<br />Tab Content goes here<br />

<br />
Valsts valoda

<br />Tab Content goes here<br />

<br />
Valsts valoda

<br />Tab Content goes here<br />

<br />
Valsts valoda

<br />Tab Content goes here<br />

<br />
Valsts valoda

<br />Tab Content goes here<br />

<br />
Valsts valoda

<br />Tab Content goes here<br />

<br />
Valsts valoda

<br />Tab Content goes here<br />

<br />
Valsts valoda

<br />

Valsts valoda
Valsts valodā (visām klasēm un kursiem)<strong>Tiek pārbaudītas prasmes un iemaņas:</strong>* ortogrāfijā (vārdu pareizrakstībā)* interpunkcijā (pieturzīmju lietojumā)* valodas kultūrā (stilistika, vārdu nozīme)Pārbaudījumi tiek veidoti, balstoties uz iepriekšējās klasēs apgūto vielu* Jāuzraksta neliela apjoma (150 v.) darbs Es stāstu par sevi, kurā pārbauda skolēna rakstīšanas un domu izteikšanas prasmi kopumā.<br />

<br />
Mūzikas literatūra

<br />

Lejuplādēt (PDF, 89KB)

<strong>7. kl. mūzikas literatūras tēmas.</strong><a href=”https://mega.nz/#F!ujgTXQ4D!gZI1IVlkBzSkeujnybe-iw” target=”_blank” rel=”noopener” data-mce-href=”https://mega.nz/#F!ujgTXQ4D!gZI1IVlkBzSkeujnybe-iw”>https://mega.nz/#F!ujgTXQ4D!gZI1IVlkBzSkeujnybe-iw</a><strong>8. kl.</strong><a href=”https://drive.google.com/open?id=1-m5C6nZEtK9Dq2Y2ecLxbJtjaFlsRGRt” data-mce-href=”https://drive.google.com/open?id=1-m5C6nZEtK9Dq2Y2ecLxbJtjaFlsRGRt”>https://drive.google.com/open?id=1-m5C6nZEtK9Dq2Y2ecLxbJtjaFlsRGRt</a><strong>9. kl.</strong><a href=”https://drive.google.com/open?id=0B95eahfNG9fEMjdIYUJHYXNDTG8″ data-mce-href=”https://drive.google.com/open?id=0B95eahfNG9fEMjdIYUJHYXNDTG8″>https://drive.google.com/open?id=0B95eahfNG9fEMjdIYUJHYXNDTG8</a><strong>I Kurss. Gunta Treija</strong><a href=”https://drive.google.com/open?id=1EFaT9ugVDsqTokPoqZibCY_2Tc7G_hCc” data-mce-href=”https://drive.google.com/open?id=1EFaT9ugVDsqTokPoqZibCY_2Tc7G_hCc”>https://drive.google.com/open?id=1EFaT9ugVDsqTokPoqZibCY_2Tc7G_hCc</a><strong>I Kurss. Iveta Grunde</strong><a href=”https://drive.google.com/open?id=1DhicykDiKuqJuELgQFd7ybYThOjHfkSB” data-mce-href=”https://drive.google.com/open?id=1DhicykDiKuqJuELgQFd7ybYThOjHfkSB”>https://drive.google.com/open?id=1DhicykDiKuqJuELgQFd7ybYThOjHfkSB</a><strong>III kursa mūzikas literatūras tēmas.</strong><a href=”https://mega.nz/#F!j6hUUQDK!lWlMVNjmS9A0tId-81CWkg” target=”_blank” rel=”noopener” data-mce-href=”https://mega.nz/#F!j6hUUQDK!lWlMVNjmS9A0tId-81CWkg”>Tēmas III kursam CD1</a><a href=”https://mega.nz/#F!3jQWxRjL!thzERsugUJzCxNe8P5lbuA” target=”_blank” rel=”noopener” data-mce-href=”https://mega.nz/#F!3jQWxRjL!thzERsugUJzCxNe8P5lbuA”>Tēmas III kursam CD2</a>

<br />
<br />[/av_section]

<br />Click here to add your own text<br />

<br />Click here to add your own text<br />

</p></p>

Uzņemšana 2019

Uzņemšana 2019

Lejuplādēt (DOCX, 89KB)

<br />

Kā pieteikties mācībām Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā?

<br />

Lejuplādēt (DOCX, 89KB)

EDMS rīkojumus – “Par izglītojamo uzņemšanu skolā” .

Lejuplādēt (PDF, 381KB)

Lejuplādēt (PDF, 315KB)

<br />Uzņemšana 2018. g.<br />

Lejuplādēt (DOC, 9KB)

<br />

<br />

Uzņemšanas iesnieguma veidlapu var saņemt skolas Kancelejā.

<br />
<br />

Uzņemšanas noteikumi 2018./2019. mācību gadam

<br />
<br />

EDMV sagatavošanas klase

<br />EDMV sagatavošanas klasē uzņem audzēkņus  1 un 2 gadu apmācības kursos. Nodarbības notiek pirmdienās un ceturtdienās. Visi audzēkņi apgūst mūzikas ābeci un pēc izvēles ritmikas mācību.<strong>Uzņemšana</strong> 2017. gada 11. septembrī, 15:00<strong>Vecāku sapulce</strong> 2017. gada 14. septembrī 17:00Pieteikties pie sk. Zaiga Lazdiņa <strong>54. kabinetā</strong> vai pa telefonu <strong>26425163</strong>.

<br />

<br />E.Dārziņa mūzikas skolas klavieru nodaļa aicina apdāvinātus bērnus mācīties mūsu skolā. Sevišķi tiek gaidīti bērni, kuri gribētu mācīties 7. un 9. klasē.

<br />

Uzņemšanas prasības

<br />
Taustiņinstrumentu spēle

Stājoties 1.kljāatskaņo:♫ 1 polifonijas skaņdarbs♫ 1 lielās formas skaņdarbs♫ 1 etīde♫ 1 miniatūra.<strong>Izglītības programma: <em>Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle (2.-9. klasei un I un III kursam) </em></strong><strong>2. , 3. klasē</strong>♫ polifons skaņdarbs (piem., J. S. Baha mazā prelūdija)♫ izvērstas formas skaņdarbs (sonātes I daļa, variācijas)♫ etīde♫ liriska rakstura skaņdarbs<strong>4. klasē</strong>♫ polifons skaņdarbs (piem., J. S. Bahs 2 balsīga invencija)♫ izvērstas formas skaņdarbs (sonātes I daļa)♫ etīde♫ liriska rakstura skaņdarbs<strong>5. klasē</strong>♫ polifons skaņdarbs (piem., J. S. Bahs 3 balsīga invencija)♫ izvērstas formas skaņdarbs (sonātes I daļa)♫ etīde♫ liriska rakstura skaņdarbs<strong>6. klasē</strong>♫ polifons skaņdarbs (piem., J. S. Bahs 3 balsīga invencija vai no Mazām prelūdijām un fūgām)♫ izvērstas formas skaņdarbs (sonātes, koncerta I daļa)♫ 2 etīdes (viena no K. Černi op.299)♫ liriska rakstura skaņdarbs<strong>7. klasē</strong>♫ polifons skaņdarbs (J. S. Bahs LTK I / II)♫ pārējais kā 6. kl.<strong>8. klasē</strong>♫ polifons skaņdarbs (piem., J. S. Bahs Franču svītas, LTK I / II)♫ izvērstas formas skaņdarbs (sonātes, koncerta I vai II, III daļas)♫ 2 etīdes (viena ieteicama oktāvu tehnikā)♫ liriska rakstura skaņdarbs<strong>9. klasē</strong>♫ polifons skaņdarbs (piem., J.S. Bahs / D. Šostakovičs)♫ pārējais kā 8. kl.<strong>I kursā</strong>♫ polifons skaņdarbs (J. S. Bahs LTK I / II)♫ klasiskās sonātes I daļa♫ 2 etīdes (viena no tām – dubultnošu tehnikā)♫ liriska rakstura skaņdarbs<strong>II kursā</strong>♫ polifons skaņdarbs ♫ izvērstas formas skaņdarbs♫ lirisks skaņdarbs<strong>III kursā</strong>♫ polifons skaņdarbs (ieteicams XX gs.)♫ izvērstas formas skaņdarbs♫ koncertetīde vai virtuozs skaņdarbs<br />

<br />
Stīgu instrumentu spēle

Stīgu instrumentu spēle – vijoles, alta, čella, kontrabasa un arfas specialitātēs (2.- 9. klasei un I – III kursam)<strong>2. klasē</strong>♫ izvērstas formas skaņdarbs (koncerta I d. vai II un III d., variācijas)<strong>3., 4., 5., 6. klasē</strong>♫ izvērstas formas skaņdarbs♫ skaņdarbs 7. klasē♫ izvērstas formas skaņdarbs♫ skaņdarbs♫ etīde<strong>8.., 9. klasē</strong>♫ izvērstas formas skaņdarbs♫ skaņdarbs♫ etīde♫ polifons skaņdarbs (2 daļas)<strong>I, II kursā</strong>♫ etīde (vai kaprise)♫ polifonija (J. S. Bahs 2 daļas)♫ izvērstas formas skaņdarbs (koncerta I vai II un III daļas, vai fantāzija, vai variācijas)♫ miniatūra<strong>III kursā</strong>♫ polifonija (J. S. bahs 2 daļas)♫ izvērstas formas skaņdarbs♫ virtuoza rakstura skaņdarbs♫ skaņdarbs (vēlams latviešu autora)<br />

<br />
Pūšaminstrumentu spēle

Pūšaminstrumentu spēle – flautes, obojas, klarnetes, fagota, mežraga, trompetes, trombona, tubas specialitātēs (2.-9. klasei un I-III kursam)<strong>2. – 8. klasē</strong>♫ 2 dažāda rakstura skaņdarbi<strong>9. klasē</strong>♫ izvērstas formas skaņdarbs (I vai II, III daļas)♫ skaņdarbs<strong>I, II kursā</strong>♫ izvērstas formas skaņdarbs (koncerta I vai II un III daļas, vai fantāzija, vai variācijas)♫ miniatūra♫ gammas līdz 5 zīmēm (gamma, trijskanis – pa 3, pa 4, septakords)<strong>III kursā</strong>♫ izvērstas formas skaņdarbs (koncerta I vai II un III daļas, vai fantāzija, vai variācijas)♫ 2 miniatūras♫ gammas bez ierobežojumiem (gamma, trijskanis – pa 3, pa 4, septakords – pa 3, pa 4)<br />

<br />
Sitaminstrumentu spēle
<br />
Mūzikas vēsture un teorija

Izglītības programma: Mūzikas vēsture un teorija (I kursam)<strong>I kursā</strong>♫ solfedžo prasības atbilst vispārējo grupu prasībām solfedžo♫ mūzikas literatūrā:* redzesloka pārbaude (pārrunas par kultūras dzīvi utml.)* iepriekš sagatavots divu komponistu (pēc paša izvēles – viens ārzemju, viens latviešu) daiļrades raksturojums ar mūzikas piemēru ilustrācijām* rakstiska recenzija par kādu koncerta vai operas apmeklējumu♫ vispārējās klavieres:* polifonija* izvērstas formas skaņdarbs* miniatūra<br />

<br />
Solfedžo

Solfedžo (2.-9. klasei un I kursam)2. klasē1. <strong>Dziedāt:</strong>°         gammas ­¯°         tetrahordi ¯­°         <em>T<sub>53</sub></em> ­¯, noturīgās pakāpes°         atrisināt nenoturīgās pakāpes°         noturīgos intervālus – <em>l3, m3, t4, t5, t8</em>°         <em>l2, m2</em> uz visām pakāpēm ar atrisinājumu.<strong>2. Noteikt pēc dzirdes:</strong><strong>3. Solfedžēt no lapas:</strong>(piem. Nelsone. Solfedžo 1.kl. 1999. – 55 – 57 u.c.)<strong>4. Pierakstīt diktātu:</strong>( piem. Rozenberga. Diktāti 1., 2. kl. 1997. – 34., 42 u.c.)3. klasē<strong>1. Dziedāt:</strong>°         gammas, tetrahordus°         T S D akordu apvērsumus ­, S D atrisinot T°         visus noturīgos intervālus ­¯°         sekundas, tercas uz visām pakāpēm ar atrisin.°         <em>t1, m2, l2, m3, l3, t4, t5</em> ­¯°         <em>M<sub>53</sub>, m <sub>53,</sub> M<sub>63,</sub> m<sub>63, </sub>M<sub>64, </sub>m<sub>64</sub></em><strong>2. Noteikt pēc dzirdes:</strong>(<em>piem. m3 (III) m3 (II) l3 (I)</em> )<strong>3. Solfedžēt no lapas:</strong><strong>4. Pierakstīt diktātu:</strong>(piem. Rozenberga. Diktāti 1., 2. kl. 1997 – 80, 109, 123 u.c.<strong>5. Metroritmi:</strong>4. klasē<strong>1. Dziedāt:</strong>°         gammas, tetrahordus°         T S D ­¯, ASE (3 – 4), piem <em>T<sub>53 </sub>S<sub>64</sub> T<sub>53</sub></em>°         noturīgos intervālus ­¯, ISE (3 – 4), piem<em>. t8 (I) m3 (III) t4 (II) t5 (I)</em>°         <em>l2 (IV), m7 (V)</em>°         visus vienkāršos intervālus ­¯°         M, m akordu apvērsumus, pm<sub>53</sub><strong>2. Noteikt pēc dzirdes:</strong><strong>3. Solfedžēt no lapas</strong><strong>4. Pierakstīt diktātu</strong>(piem. Rozenberga. Diktāti 3., 4. kl. 1998 – 93, 95, 97 u.c.<strong>5. Metroritmi:</strong><strong>                 STĀJOTIES 5.KLASĒ</strong><strong>1. Zināt, dziedāt, klausīties:</strong><strong>            • </strong>maž. un min. (3 veidus) līdz 3 zīmēm<strong>• </strong>noturīgos intervālus tonalitātē ↑ ↓ no visām noturīgajām pakāpēm<strong>• </strong>vienkāršos intervālus ↑ no skaņas ārpus tonalitātes<strong>• </strong>intervālus (gan tonalitātē,gan no skaņas): <i>l2 (IV); m7 (V); pm5 (VII); pl4 (IV)</i><i> </i>            <strong>• </strong>akordus (gan tonalitātē,gan no skaņas): <i>S53; S63; S64→T</i><i>                                                                             D53; D63; D64→T</i><i>                                                                             Pm53 (VII)→T</i><i>                                                                            D7→T</i><i>            </i><strong>• </strong>intervālu un akordu secības (5-6), piem.:<i>t5 (I) t4 (II) m3 (III) l2 (IV) pl4 (IV) m6 (III)</i><i> </i><i>T53 D63 T53 D64 T63 S53 T63</i>         <strong>• </strong>solfedžēt melodiju no lapas tonalitātēs līdz 3 zīmēm (3.-4.kl.līmenī)<strong>2. Eksāmena gaita:</strong>Rakstiskā daļa:<strong>• </strong>vienbalsīgs diktāts (spēlē 8 reizes)<strong>• </strong>intervālu secība (5-6 elementi, spēlē 3 reizes)<strong>• </strong>akordu secība (5-6 elementi, spēlē 3 reizes)Mutiskā daļa:<strong>• </strong>skaņkārtu dziedāšana<strong>• </strong>akordu un intervālu atrisinājumi tonalitātē un no skaņas<strong>• </strong>solfedžēšanano lapas<strong>STĀJOTIES 6.KLASĒ</strong><strong>1. Zināt, dziedāt, klausīties:</strong><strong>            • </strong>maž. un min. (3 veidus) līdz 4 zīmēm<strong>• </strong>noturīgos intervālus tonalitātē ↑ ↓ no visām noturīgajām pakāpēm<strong>• </strong>vienkāršos intervālus ↑ ↓ no skaņas ārpus tonalitātes<strong>• </strong>intervālus (gan tonalitātē,gan no skaņas): <i>l2 (IV); m7 (V); pm5 (VII); pl4 (IV)</i><strong>• </strong>akordus (gan tonalitātē,gan no skaņas): <i>S53; S63; S64→T</i><i>                                                                             D53; D63; D64→T</i><i>                                                                             Pm53 (VII)→T</i><i>                                                                            D7→T</i><i>            </i><strong>• </strong>intervālu un akordu secības (5-6), piem.:<i>m6 (III) t5 (V) l3 (I) m3 (III) l2 (IV) pl4 (IV) m6 (III)</i><i>T63 T53 S64 S64(h) D63 T53</i><strong>• </strong>solfedžēt melodiju no lapas tonalitātēs līdz 4 zīmēm (4.-5.kl.līmenī)<strong>2. Eksāmena gaita:</strong>Rakstiskā daļa:<strong>• </strong>vienbalsīgs diktāts (spēlē 8 reizes)<strong>• </strong>10 mūzikas elementi (katru spēlē 2 reizes), piem.:</p><br />
<tbody><br />
<tr><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>1. pl4-m6</p><br />
<p></p><br />
<p>dab.Maž,min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>2. melodiskais</p><br />
<p></p><br />
<p>minors</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>3. pm5-m3</p><br />
<p></p><br />
<p>harm. min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″>4. M63</td><br />
<td valign=”top” width=”114″>5. t4, m2</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>6. pm53-t</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″>7. m64</td><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>8. D7- T</p><br />
<p></p><br />
<p>Maž.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>9. m7-m6</p><br />
<p></p><br />
<p>min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″>10. t5</td><br />
</tr><br />
</tbody><br />
<p><strong>• </strong>intervālu secība (5-6 elementi, spēlē 3 reizes)<strong>• </strong>akordu secība (5-6 elementi, spēlē 3 reizes)Mutiskā daļa:<strong>• </strong>skaņkārtu dziedāšana<strong>• </strong>akordu un intervālu atrisinājumi tonalitātē un no skaņas<strong>• </strong>solfedžēšana no lapas<strong>STĀJOTIES 7.KLASĒ</strong><strong>1. Zināt, dziedāt, klausīties:</strong><strong>            • </strong>maž. un min. (3 veidus) līdz 5 zīmēm<strong>• </strong>noturīgos intervālus tonalitātē ↑ ↓ no visām noturīgajām pakāpēm<strong>• </strong>vienkāršos intervālus ↑ ↓ no skaņas ārpus tonalitātes<strong>• </strong>intervālus (gan tonalitātē,gan no skaņas):<i>l2 (IV); m7 (V); pm5 (VII,II); pl4(IV,VI)</i><strong>• </strong>akordus (gan tonalitātē,gan no skaņas): <i>S53; S63; S64→T</i><i>                                                                             D53; D63; D64→T</i><i>                                                                             Pm53 (VII, II)→T</i><i>                                                                            D7apvērsumi→T</i><i>            </i><strong>• </strong>intervālu un akordu secības (6-8), piem.:<i>t8 (I) m6 (III) t5 (V) m7 (V) l6 (V) pm5 (VII) l3 (I)</i><i>T63 S53 S64 D63 D65 T53</i><strong>• </strong>solfedžēt melodiju no lapas tonalitātēs līdz 5 zīmēm (5.-6.kl.līmenī)<strong>2. Eksāmena gaita:</strong>Rakstiskā daļa:<strong>• </strong>vienbalsīgs diktāts (spēlē 8 reizes)<strong>• </strong>10 mūzikas elementi (katru spēlē 2 reizes), piem.:</p><br />
<tbody><br />
<tr><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>1. pl4-l6</p><br />
<p></p><br />
<p>harm. Maž.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>2. D63-t53</p><br />
<p></p><br />
<p>harm. min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>3. pm5-m3</p><br />
<p></p><br />
<p>harm. min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″>4. m64</td><br />
<td valign=”top” width=”114″>5. S53 S53h T63 Maž.</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>6. D64-t63</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>7. pm5-m3</p><br />
<p></p><br />
<p>harm,Maž</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>8. D7- T</p><br />
<p></p><br />
<p>Maž.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”114″>9. l7; t5</td><br />
<td valign=”top” width=”114″><p>10. pm 53-T</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.Maž.</p><br />
</td><br />
</tr><br />
</tbody><br />
<p><strong>• </strong>intervālu secība (6-8 elementi, spēlē 3 reizes)<strong>• </strong>akordu secība (6-8 elementi, spēlē 3 reizes)Mutiskā daļa:<strong>• </strong>skaņkārtu dziedāšana<strong>• </strong>akordu un intervālu atrisinājumi tonalitātē un no skaņas<strong>            • </strong>solfedžēšana no lapas<strong>STĀJOTIES 8.KLASĒ        </strong><strong>1. Zināt, dziedāt, klausīties:</strong><strong>        </strong><strong>    • </strong>maž. un min. (3 veidus) līdz 6 zīmēm<strong>• </strong>noturīgos intervālus tonalitātē ↑ ↓ no visām noturīgajām pakāpēm<strong>• </strong>vienkāršos intervālus ↑ ↓ no skaņas ārpus tonalitātes<strong>• </strong>intervālus (gan tonalitātē,gan no skaņas):<i>l2 (IV); m7 (V); pm5 (VII,II); pl4(IV,VI); pl2(VI); pm7(VII)</i><strong>• </strong>akordus (gan tonalitātē,gan no skaņas): <i>S53; S63; S64→T</i><i>                                                                             D53; D63; D64→T</i><i>                                                                             Pm53 (VII, II)→T</i><i>                                                                            D7apvērsumi→T</i><i>                                                                           VII7→T un caur dison.D</i><i>            </i><strong>• </strong>intervālu un akordu secības (6-8), piem.:<i>t5 (I) m6 (VII) m7 (V) pl4 (VI↓) l6 (V) pm7 (VII) t5 (I)</i><i>T63 S53 D2 T63 D64 D43 T53 VII7 T53</i><strong>• </strong>solfedžēt melodiju no lapas tonalitātēs līdz 6 zīmēm (6.-7.kl.līmenī)<strong>2. Eksāmena gaita:</strong>Rakstiskā daļa:<strong>• </strong>vienbalsīgs diktāts (spēlē 8 reizes)<strong>• </strong>10 mūzikas elementi (katru spēlē 2 reizes), piem.:</p><br />
<tbody><br />
<tr><br />
<td valign=”top” width=”113″>1.D64 D43 T53Maž.</td><br />
<td valign=”top” width=”112″><p>2. pm5-m3</p><br />
<p></p><br />
<p>harm. min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”117″>3. VII7 D65 T53 dab.Maž.</td><br />
<td valign=”top” width=”113″>4. l7; t5</td><br />
<td valign=”top” width=”113″><p>5. D43-T53</p><br />
<p></p><br />
<p>min.</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td valign=”top” width=”113″><p>6. pl4-l6</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.Maž.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”112″>7. M63</td><br />
<td valign=”top” width=”117″>8. pl2-t4 harm.Maž.,min.</td><br />
<td valign=”top” width=”113″><p>9. D2-t63</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”113″>10. harm.Maž.</td><br />
</tr><br />
</tbody><br />
<p><strong>       </strong><strong>            • </strong>intervālu secība (6-8 elementi, spēlē 3 reizes)<strong>• </strong>akordu secība (6-8 elementi, spēlē 3 reizes)Mutiskā daļa:<strong>• </strong>skaņkārtu dziedāšana<strong>• </strong>akordu un intervālu atrisinājumi tonalitātē un no skaņas<strong>• </strong>solfedžēšana no lapas<strong>STĀJOTIES 9.KLASĒ        </strong><strong>1. Zināt, dziedāt, klausīties:</strong><strong>         </strong><strong>   • </strong>maž. un min. (3 veidus) līdz 7 zīmēm<strong>• </strong>noturīgos intervālus tonalitātē ↑ ↓ no visām noturīgajām pakāpēm<strong>• </strong>vienkāršos intervālus ↑ ↓ no skaņas ārpus tonalitātes<strong>            • </strong>intervālus (gan tonalitātē,gan no skaņas): <i>l2 (IV); m7 (V); pm5 (VII,II); pl4(IV,VI); pl2(VI); pm7(VII);</i><i>  </i>          <strong>• </strong>akordus (gan tonalitātē,gan no skaņas): <i>S53; S63; S64→T</i><i>                                                                             D53; D63; D64→T</i><i>                                                                             Pm53 –T (VII; II)</i><i>                                                                            D7apvērsumi→T</i><i>                                                                           VII7; pmVII7→T un caur dison.D</i><i>            </i><strong>• </strong>intervālu un akordu secības (6-8), piem.:<i>t8 (I) m7 (II) l6 (III) pm7 (VII↑) t5 (I) pm5 (VII↑) m3 (I)</i><i>T63 D64 D43 T53 VII7 pmVII7 D65 T53</i><strong>• </strong>solfedžēt melodiju no lapas tonalitātēs līdz 6-7 zīmēm (7.-8.kl.līmenī)<strong>2. Eksāmena gaita:</strong><strong>            </strong>Rakstiskā daļa:<strong>• </strong>vienbalsīgs diktāts (spēlē 8 reizes)<strong>• </strong>10 mūzikas elementi (katru spēlē 2 reizes), piem.:</p><br />
<tbody><br />
<tr><br />
<td valign=”top” width=”113″>1.VII7 pmVII7 D65 T53Maž.</td><br />
<td valign=”top” width=”112″><p>2. pm5-m3</p><br />
<p></p><br />
<p>harm. min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”117″>3. D64 D43 T53 Maž.</td><br />
<td valign=”top” width=”113″><p>4. pl4-l6</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.Maž.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”113″>5. D53 D2 t63 min.</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td valign=”top” width=”113″><p>6. pm7-t5</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.Maž.,min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”112″><p>7. D7-VI</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”117″>8. m64</td><br />
<td valign=”top” width=”113″>9. harm.Maž.</td><br />
<td valign=”top” width=”113″>10. m3; l7</td><br />
</tr><br />
</tbody><br />
<p><strong>• </strong>intervālu secība (6-8 elementi, spēlē 3 reizes)<strong>• </strong>akordu secība (6-8 elementi, spēlē 3 reizes)Mutiskā daļa:<strong>• </strong>skaņkārtu dziedāšana<strong>• </strong>akordu un intervālu atrisinājumi tonalitātē un no skaņas<strong>• </strong>solfedžēšana no lapas<strong>STĀJOTIES I KURSĀ        </strong><strong>1. Zināt, dziedāt, klausīties:</strong><strong>            • </strong>maž. un min. (3 veidus) līdz 7 zīmēm• senās skaņkārtas<strong>• </strong>noturīgos intervālus tonalitātē ↑ ↓ no visām noturīgajām pakāpēm<strong>• </strong>vienkāršos intervālus ↑ ↓ no skaņas ārpus tonalitātes<strong>• </strong>intervālus (gan tonalitātē,gan no skaņas): <i>l2 (IV); m7 (V); pm5 (VII,II); pl4(IV,VI); pl2(VI); pm7(VII); pm4(MIII; mVII↑); pl5 (MVI↓; mIII)</i><strong>• </strong>akordus (gan tonalitātē,gan no skaņas): <i>S53; S63; S64→T</i><i>                                                                             D53; D63; D64→T</i><i>                                                                             Pm53 (VII, II)→T un apvērsumi</i><i>                                                                            D7apvērsumi→T; VI</i><i>                                                             VII7; pmVII7apvērsumi→T un caur dison.</i><i>            </i><strong>• </strong>intervālu un akordu secības (8-10), piem.:<i>l3 (I) t4 (II) m6 (III) pl2 (VI↓) t4 (V) pm4 (III) m3 (III) l6 (II) m10 (VII) t8 (I)</i><i>T63 S53 II7 D43 T53 S63 VII2 pmVII2 D7 T</i><i> </i><strong>            • </strong>solfedžēt melodiju no lapas tonalitātēs līdz 7 zīmēm (8.-9.kl.līmenī)<strong>2. Eksāmena gaita:</strong><strong>            </strong>Rakstiskā daļa:<strong>• </strong>divbalsīgs diktāts (spēlē 8 reizes)<strong>• </strong>10 mūzikas elementi (katru spēlē 2 reizes), piem.:</p><br />
<tbody><br />
<tr><br />
<td valign=”top” width=”113″><p>1. VII65 D43 T53</p><br />
<p></p><br />
<p>Dab.Maž.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”112″>2. pm7 t5 harm. Maž.,min.</td><br />
<td valign=”top” width=”117″><p>3. pmVII2 D7 t</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”113″>4. D2 t63 harm.min.</td><br />
<td valign=”top” width=”113″><p>5. pl5 l6</p><br />
<p></p><br />
<p>harm. Maž.</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td valign=”top” width=”113″><p>6. D43 – T53</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.min.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”112″><p>7. pm5-m3</p><br />
<p></p><br />
<p>harm.Maž.</p><br />
</td><br />
<td valign=”top” width=”117″>8. m64</td><br />
<td valign=”top” width=”113″>9.miksolādiskā skaņkārta</td><br />
<td valign=”top” width=”113″>10. m10, l7,</td><br />
</tr><br />
</tbody><br />
<p><strong>• </strong>intervālu secība (8-10 elementi, spēlē 3 reizes)<strong>• </strong>akordu secība (8-10 elementi, spēlē 3 reizes)Mutiskā daļa:<strong>• </strong>skaņkārtu dziedāšana<strong>• </strong>akordu un intervālu atrisinājumi tonalitātē un no skaņas<strong>• </strong>solfedžēšana no lapas<br />

<br />
Valsts valoda

<br />Tab Content goes here<br />

<br />
Valsts valoda

<br />Tab Content goes here<br />

<br />
Valsts valoda

<br />Tab Content goes here<br />

<br />
Valsts valoda

<br />Tab Content goes here<br />

<br />
Valsts valoda

<br />Tab Content goes here<br />

<br />
Valsts valoda

<br />Tab Content goes here<br />

<br />
Valsts valoda

<br />Tab Content goes here<br />

<br />
Valsts valoda

<br />Tab Content goes here<br />

<br />
Valsts valoda

<br />Tab Content goes here<br />

<br />
Valsts valoda

<br />Tab Content goes here<br />

<br />
Valsts valoda

<br />Tab Content goes here<br />

<br />
Valsts valoda

<br />Tab Content goes here<br />

<br />
Valsts valoda

<br />

Valsts valoda
Valsts valodā (visām klasēm un kursiem)<strong>Tiek pārbaudītas prasmes un iemaņas:</strong>* ortogrāfijā (vārdu pareizrakstībā)* interpunkcijā (pieturzīmju lietojumā)* valodas kultūrā (stilistika, vārdu nozīme)Pārbaudījumi tiek veidoti, balstoties uz iepriekšējās klasēs apgūto vielu* Jāuzraksta neliela apjoma (150 v.) darbs Es stāstu par sevi, kurā pārbauda skolēna rakstīšanas un domu izteikšanas prasmi kopumā.<br />

<br />
Mūzikas literatūra

<br />

Lejuplādēt (PDF, 89KB)

<strong>7. kl. mūzikas literatūras tēmas.</strong><a href=”https://mega.nz/#F!ujgTXQ4D!gZI1IVlkBzSkeujnybe-iw” target=”_blank” rel=”noopener” data-mce-href=”https://mega.nz/#F!ujgTXQ4D!gZI1IVlkBzSkeujnybe-iw”>https://mega.nz/#F!ujgTXQ4D!gZI1IVlkBzSkeujnybe-iw</a><strong>8. kl.</strong><a href=”https://drive.google.com/open?id=1-m5C6nZEtK9Dq2Y2ecLxbJtjaFlsRGRt” data-mce-href=”https://drive.google.com/open?id=1-m5C6nZEtK9Dq2Y2ecLxbJtjaFlsRGRt”>https://drive.google.com/open?id=1-m5C6nZEtK9Dq2Y2ecLxbJtjaFlsRGRt</a><strong>9. kl.</strong><a href=”https://drive.google.com/open?id=0B95eahfNG9fEMjdIYUJHYXNDTG8″ data-mce-href=”https://drive.google.com/open?id=0B95eahfNG9fEMjdIYUJHYXNDTG8″>https://drive.google.com/open?id=0B95eahfNG9fEMjdIYUJHYXNDTG8</a><strong>I Kurss. Gunta Treija</strong><a href=”https://drive.google.com/open?id=1EFaT9ugVDsqTokPoqZibCY_2Tc7G_hCc” data-mce-href=”https://drive.google.com/open?id=1EFaT9ugVDsqTokPoqZibCY_2Tc7G_hCc”>https://drive.google.com/open?id=1EFaT9ugVDsqTokPoqZibCY_2Tc7G_hCc</a><strong>I Kurss. Iveta Grunde</strong><a href=”https://drive.google.com/open?id=1DhicykDiKuqJuELgQFd7ybYThOjHfkSB” data-mce-href=”https://drive.google.com/open?id=1DhicykDiKuqJuELgQFd7ybYThOjHfkSB”>https://drive.google.com/open?id=1DhicykDiKuqJuELgQFd7ybYThOjHfkSB</a><strong>III kursa mūzikas literatūras tēmas.</strong><a href=”https://mega.nz/#F!j6hUUQDK!lWlMVNjmS9A0tId-81CWkg” target=”_blank” rel=”noopener” data-mce-href=”https://mega.nz/#F!j6hUUQDK!lWlMVNjmS9A0tId-81CWkg”>Tēmas III kursam CD1</a><a href=”https://mega.nz/#F!3jQWxRjL!thzERsugUJzCxNe8P5lbuA” target=”_blank” rel=”noopener” data-mce-href=”https://mega.nz/#F!3jQWxRjL!thzERsugUJzCxNe8P5lbuA”>Tēmas III kursam CD2</a>

<br />
<br />

<br />Click here to add your own text<br />

<br />Click here to add your own text<br />

</p></p>